Βοηθός Λογιστή στα Τρίκαλα

Βοηθός Λογιστή στα Τρίκαλα

Βοηθός Λογιστή  στα Τρίκαλα

Περιγραφή θέσης
• Διενεργεί όλες τις απαραίτητες λογιστικές εργασίες υπό την τελική επίβλεψη λογιστή
• Διενεργεί εργασίες λογιστικών ροών όπως παρακολούθηση πελατών, προμηθευτών ,            μισθοδοσιών, ταμείου ν κ.λ.π.
• Διενεργεί εξωτερικές εργασίες σχετικές με τις εργασίες που θα του ανατεθούν

Πληροφορίες σχετικά: www.kariera.gr