Από 28 Αύγουστου με συνταγή τα γεωργικά φυτοπροστατευτικά

Από 28 Αύγουστου με συνταγή τα γεωργικά φυτοπροστατευτικά

Από 28 Αύγουστου με συνταγή τα γεωργικά φυτοπροστατευτικά

Σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ,από 28 Αυγούστου τα καταστήματα αγροτικών εφοδίων θα προμηθεύουν τους παραγωγούς με φυτοπροστατευτικά φάρμακα με συνταγή υποχρεωτικά. Η ηλεκτρονική εφαρμογή της συνταγογράφισης ξεκίνησε να λειτουργεί, αλλά ως την άνω ημερομηνία παρέχεται περίοδος εξοικείωσης και υποβολής προτάσεων των γεωπόνων με την εφαρμογή για την βελτιστοποίηση του συστήματος.

Σε γενικές γραμμές η ηλεκτρονική εφαρμογή της συνταγογράφισης έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Α. Η ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων ενημερώνεται αυτόματα από
τα στοιχεία της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Β. Παρέχεται ο κωδικός της κάθε συνταγής και σε γραμμωτό κώδικα (barcode)με σκοπό την απλοποίησητου συστήματος.

Γ. Σε κάθε έντυπο συνταγής μπορούν να καταγράφονται περισσότερες από μία καλλιέργειες ή περισσότεροι από ένας καταπολεμούμενοι στόχοι.

Δ. Ο χρόνος έκδοσης της συνταγής συνιστάται να είναι προγενέστερος του χρόνου πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, καθώς με τον τρόπο αυτό απλοποιείται περαιτέρω η διαδικασία και διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου πρέπει να είναι σύμφωνο με όσα ορίζονται:
α) στη συσκευασία του γεωργικού φαρμάκου καθώς και
β) στις διατάξεις του Παραρτήματος Δ ́ τουν.4036/2012 (Α ́8) και της με αριθ.8197/90920/ 22-7-2013 κοινής Υπουργικής απόφασης (Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας).

Ε. Με την επιλογή: «Αποθήκευση–άμεση πώληση» μπορεί να γίνεται η συνταγογράφηση από υπεύθυνο επιστήμονα καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και η άμεση πώληση με αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων της ψηφιακής υπηρεσίας ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησηςτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΣΤ. Τα πεδία συμπλήρωσης της συνταγής χρήσης κάθε γεωργικού φαρμάκου είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μεαριθ. 9497/104760/20-8-2014 ΥπουργικήΑπόφαση ΦΕΚ (Β ́2310)και παρέχεται η δυνατότητα στον επιστήμονα συνταγογράφο να παράσχει επιπλέον οδηγίες σχετικά με τους πιθανούς
κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.

Ζ. Προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη είναι η έκδοση συνταγής. Αντιθέτως, για τα ερασιτεχνικής χρήσης σκευάσματα η έκδοση συνταγής δεν αποτελεί προϋπόθεση.

SHARE