Υποβολή αιτήσεων για το Leader Καρδίτσας

Υποβολή αιτήσεων για το Leader Καρδίτσας

Υποβολή αιτήσεων για το Leader Καρδίτσας

Ξεκίνησε η υποβολή φακέλων υποψηφιότητας για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Τοπικού Προγράμματος Leader της Αναπτυξιακής Καρδίτσας.
Μέσω της τρέχουσας 5ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος Leader παρουσιάζεται η δυνατότητα ανάπτυξης και τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη χρηματοδότηση έως 50% του συνολικού κόστους Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Τα βασικά πλαίσια και δράσεις του προγράμματος:

Χρηματοδότηση:
έως 50% του συνολικού κόστους Ιδιωτικών Επενδύσεων

Τομείς χρηματοδότησης:
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων μεταποίησης & εμπορίας αγροτικών και δασοκομικών προϊόντων, βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση, επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου, ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς

Δικαιούχοι:
Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης δικαιούχοι είναι : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και όπως αναλυτικά αναφέρονται ανά δράση στο ενημερωτικό υλικό.

Περιοχές εφαρμογής:
Σε αγροτικές περιοχές και ειδικότερα σε 90 ορεινές, μειονεκτικές και πεδινές Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και σε 3 ορεινές Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά του Δήμου Καρπενησίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Χρόνος και τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ, 20η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 και ώρα 14:30 μ.μ. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Μεγ. Αλεξάνδρου 34 (2ος όροφος), 43100 Καρδίτσα είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κ.Ντανοβασίλη Παναγιώτη.