Αναστολή έναρξης ισχύος του νόμου 4281/2014

Αναστολή έναρξης ισχύος του νόμου 4281/2014

Παρέμβαση του ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Αναστολή έναρξης ισχύος του νόμου 4281/2014

Η επιστολή του ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «αναστολή έναρξης ισχύος ν. 4281/2014», που υπογράφει ο πρόεδρος του Τμήματος Πάρις Μπίλλιας, η οποία απευθύνεται προς τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπίρτζη αναλυτικά αναφέρει:

 «Αξιότιμε κ. Υπουργέ, ήδη από την 1η Μαρτίου 2015 έχουν τεθεί σε ισχύ οι διατάξεις του Μέρους Β («Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) του ν. 4281/2014, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει εκφράσει τη θετική, σε γενικές γραμμές, άποψή του για το νέο θεσμικό πλαίσιο, ωστόσο, για την ορθή και ολοκληρωμένη λειτουργία του νόμου, πρέπει να προωθηθούν μία σειρά ζητημάτων, τα οποία αναφέρουμε παρακάτω.

-Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:

α. Προσαρμογή του νόμου στις νέες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, έργων και έργων παραχώρησης (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), δεδομένου ότι αυτές περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Εξάλλου, από τις Οδηγίες τίθεται υποχρέωση προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας σ’ αυτές εντός διετούς προθεσμίας.

β. Έκδοση τουλάχιστον των βασικών Π.Δ. και Υ.Α. που προβλέπονται από τον νέο νόμο, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το σύνολο των διατάξεών του. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η αναγκαιότητα έκδοσης των Π.Δ. για:

(i) την κατάρτιση και λειτουργία των επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, και

(ii) τους Κανονισμούς ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

γ. Έκδοση των πρότυπων τευχών προκηρύξεων, διακηρύξεων, συγγραφής υποχρεώσεων και λοιπών συμβατικών τευχών, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στις διαδικασίες των διαγωνισμών που θα εκτελεστούν με τον νέο νόμο.

Εκτός των παραπάνω, είναι εξαιρετικά κρίσιμο το ζήτημα της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών μελετών και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την ανασύνταξη, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών. Όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με το ΤΕΕ και τους επαγγελματικούς φορείς των μελετητών και των εργοληπτών δημοσίων έργων, που έχουν προετοιμάσει σημαντική και τεκμηριωμένη δουλειά πάνω σε όλα τα σχετικά θέματα.

- Κύριε Υπουργέ, λαμβάνοντας υπόψη ότι: Οι Επιτροπές που επεξεργάζονται τα προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα των άρθρων 172 και 178 του νόμου (Κανονισμοί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και προμηθειών), καθώς και το προβλεπόμενο Π.Δ. του άρθρου 75 του νόμου (Ρυθμίσεις θεμάτων για την κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φο- ρέων, προϋποθέσεις και κριτήρια, δικαιολογητικά, αρμόδια Υπηρεσία τήρησης, διαδικασία τήρησης και ενημέρωσης κ.λπ.) δεν έχουν ολοκληρώσει, ούτε αναμένεται να ολοκληρώσουν σύντομα το έργο τους. Σύμφωνα με το άρθρο 199, παρ. 1, περ. (52) και παρ 2.δ. του Ν. 4281/14, από την 1η/3/2015 καταργούνται τα όρια αμοιβών μελετών που έχουν δικαίωμα εκπόνησης οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα, ανάλογα με την κατηγορία και την τάξη πτυχίου τους (άρθρο 39, παρ. 7, περ. γ’ του ν. 3316/05 και άρθρο 14 του π.δ. 138/2009), είναι σαφές ότι θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα με την εφαρμογή του νόμου από τις Υπηρεσίες των αναθετουσών Αρχών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, και επιπλέον, θα είναι αδύνατη η λειτουργία των Επιτροπών του Υπουργείου (ΓΓΔΕ), που ελέγχουν την εγγραφή και προαγωγή των μελετητικών και εργοληπτικών πτυχίων. Μετά τα παραπάνω, θεωρούμε απαραίτητη την άμεση πλήρη αναστολή της έναρξης ισχύος του ν. 4281/2014, μέχρις ότου οι Επιτροπές ολοκληρώσουν το έργο τους, γίνει η απαραίτητη διαβούλευση με τους φορείς των Μηχανικών και των Υπηρεσιών και θεσμοθετηθούν τα απαιτούμενα για τη λειτουργία του νόμου προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις.

-Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:

Σύμφωνα με την παρ. 2 του ν. 4155/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ.4.β. του ν. 4205/2013, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για όλες τις συμβάσεις υπηρεσιών, προϋπολογισμού άνω των €60.000 από 1.7.2014 (για την Κεντρική Διοίκηση) και από 1.10.2014 (για τη Γενική Κυβέρνηση). Ήδη το ΕΣΗΔΗΣ χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις των αναθέσεων προμηθειών. Ωστόσο, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εφαρμογής του συστήματος δεν έχει προσαρμοστεί για να δέχεται διαδικασίες διαγωνισμών ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και έργων, και, επιπλέον, δεν είναι δυνατόν, εκ του σχεδιασμού της, να υποστηρίξει το σύνολο αυτών των διαδικασιών. Έτσι, δεν είναι δυνατή η προκήρυξη διαγωνισμών ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και έργων, μέχρι την ολοκλήρωση και ορθή λειτουργία της εφαρμογής.

- Κύριε Υπουργέ, είναι σαφές ότι απαιτείται άμεση ρύθμιση του θέματος, με παράταση της έναρξης ισχύος της υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση μελετών, υπηρεσιών και έργων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ορθή λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να προετοιμαστούν κατάλληλα όλοι οι εμπλεκόμενοι: Υπηρεσίες, εργοληπτικές επιχειρήσεις και μελετητικά γραφεία)».