Η νέα ρύθμιση των 100 δόσεων

Η νέα ρύθμιση των 100 δόσεων

Η νέα ρύθμιση των 100 δόσεων

Η νέα ρύθμιση προς την φορολογική διοίκηση, όπως τέθηκε με το πολυνομοσχέδιο για διαβούλευση.

Παρακάτω παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία.

Ποιες οφειλές εντάσσονται στην ρύθμιση
1. Υποχρεωτικά αυτές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015
2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
3. Υποχρεώσεις φορολογικών περιόδων μέχρι και 31/12/2014
4. Οφειλές ΦΠΑ

Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής αίτησης υποβολής

Ηλεκτρονική υποβολή μέχρι 26/05/2015 με ενδεχόμενη παράταση ενός μήνα

Ποιες είναι οι επιλογές του οφειλέτη

α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

δ) από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

ε) από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

στ) από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

ζ) από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

η) από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

θ) από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ι) από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

ια) από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

ιβ) από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της δόσης

Το ελάχιστο ποσό καθορίζεται στα 20 ευρώ

Ποιος είναι ο τόκος των προσαυξήσεων και εκπρόθεσμης καταβολής

Μέχρι 5000 ευρώ οφειλές δεν καταλογίζονται προσαυξήσεις. Πλέον του ποσού αυτό 3% ετησίως.
Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται προσαύξηση 0,23%

Πότε καταβάλλεται η δόση

Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Πότε χάνεται η ρύθμιση εφόσον ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής

Όταν δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα 2 συνεχόμενες δόσεις εντός του πρώτου οκταμήνου, ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και όταν ο οφειλέτης δεν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και

SHARE