Τέλος η ετήσια περιοδική δήλωση ΦΠΑ από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος

Τέλος η ετήσια περιοδική δήλωση ΦΠΑ από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος

Τέλος η ετήσια περιοδική δήλωση ΦΠΑ από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, αλλάζει η αντιμετώπιση της φορολογικής διοίκησης προς της δηλωτικές υποχρεώσεις ΦΠΑ των αγροτών του κανονικού καθεστώτος χωρίς παράλληλη ανεξάρτητη δραστηριότητα και υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων.

Η ετήσια περιοδική καταργείτε και πλέον ο αγρότης οφείλει να υποβάλει ανά τρίμηνο τις δηλώσεις ΦΠΑ όπως οι λοιποί επιτηδευματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Η τροποποίηση του νόμου ήταν επιβεβλημένη καθώς η μέχρι τώρα διάταξη δημιουργούσε προβλήματα στην περίπτωση που ένας αγρότης αποφάσιζε να ασκήσει κατά την διάρκεια της φορολογικής περιόδου παράλληλη δραστηριότητα.

Παρακάτω παραθέτουμε το κείμενο του νομοσχεδίου

Άρθρο 22
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν. 2859/2000, Α” 248)

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι διακανονισμοί που αφορούν τις εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μια διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής:
α) ένας ημερολογιακός μήνας, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο. β) ένα ημερολογιακό τρίμηνο, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.
2α. Οι υπόχρεοι οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ” αποκοπή καταβολής του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, υποβάλλουν έκτακτη δήλωση ΦΠΑ κάθε εξάμηνο».

3. Οι δηλώσεις των αγροτών φυσικών προσώπων που υπέχουν υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ και από 01.01.2015 υπέχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ανά φορολογική περίοδο, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος παρήλθε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους του 2015, μπορούν να υποβληθούν έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή προστίμων. Τυχόν οφειλόμενα ποσά από τις δηλώσεις της παραγράφου αυτής καταβάλλονται έως την ίδια ως άνω προθεσμία χωρίς την επιβολή τόκων και προστίμων, με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. κατόπιν αιτήσεως του φορολογούμενου». 4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν για εκπτώσεις για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού από 1.1.2014, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν για πράξεις που διενεργούνται από 1.1.2015.

SHARE