Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη Α.Σ.

Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη Α.Σ.

Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη Α.Σ.

Σύμφωνα με  Εγκύκλιος του Ι.Κ.Α. χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων έως 31/12/2015.

Η εγκύκλιος:

Σας κοινοποιούμε την με αριθ. 1193/160351/17.12.2014/Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3514/29-12-2014) σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19α του Ν. 4015/2011 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την λήξη της, έως 31-12-2015.

Κατά συνέπεια οι οδηγίες που είχαν δοθεί με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους για την χορήγηση αποδεικτικού Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας στους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού (του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών εταιρειών ΑΕ του άρθρου 32 του ιδίου νόμου), καθώς και στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, στους Διαχειριστές, στους Γραμματείς, στους Ταμίες των Οργανώσεων αυτών, εφόσον διαρκεί η θητεία τους ή έχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λήξει μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, καθώς και για την αναστολή λήψης των αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης κατά των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και των κατά το νόμο υπευθύνων αυτών, όπως και η αναστολή της ποινικής δίωξης θα ισχύουν σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη για χρονική περίοδο έως 31-12-2015.

SHARE