Μείωση επενδύσεων θα δημιουργήσει η «αλληλέγγυα ευθύνη» των μελών ΔΣ

Μείωση επενδύσεων θα δημιουργήσει η «αλληλέγγυα ευθύνη» των μελών ΔΣ

Μείωση επενδύσεων θα δημιουργήσει η «αλληλέγγυα ευθύνη» των μελών ΔΣ

Προβληματισμό στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και αποθάρρυνση στους υποψήφιους επενδυτές προκαλεί η διάταξη περί αλληλέγγυας ευθύνης του σχεδίου νόμου για της επανεκκίνηση της οικονομίας. Όπως αναφέρουν κύκλοι της αγοράς το μέτρο αυτό μόνο την οικονομική επανεκκίνηση δεν θα δημιουργήσει, αλλά αντιθέτως θα απομακρύνει την ιδιωτική επένδυση.

Σε ανάλογη δήλωση προχώρησε και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης:

«…Χρήζει ριζικής αναδιάρθρωσης ή ακόμη και ολικής απαλοιφής το άρθρο 31, πρώην 29 πριν την ένταξη δύο νέων άρθρων στο κείμενο του Νομοσχεδίου, περί αλληλέγγυας, προσωπικής και εις ολόκληρον ευθύνη των μελών του ΔΣ σε περίπτωση που το Νομικό Πρόσωπο που εκπροσωπούν χρωστάει ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Με άλλα λόγια, άνθρωποι «αθώοι» ευθύνονται πλήρως, ακόμη και με την προσωπική τους περιουσία, αν έτυχε να είναι απλά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή μέτοχοι/εταίροι, που ποτέ δεν έλαβαν ούτε ήταν υπεύθυνοι να λάβουν εκτελεστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της διοίκησης της εταιρείας. 

Η επισήμανση της ΕΣΕΕ πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας. Στόχος όλων πρέπει να είναι η ενθάρρυνση συμμετοχής στην επιχειρηματικότητα με βελτιωτικές ρυθμίσεις και όχι ο εκφοβισμός των μελών διοικητικών συμβουλίων. Οι ευθύνες πάντα θα υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να καταλογίζονται εκεί που αναλογούν και όχι συλλήβδην.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη «αλληλέγγυας ευθύνης» με τον τρόπο που διατυπώνεται συνιστά έναν έντονα αποτρεπτικό παράγοντα ανάληψης οποιασδήποτε επενδυτικής και επιχειρηματικής πρωτοβουλίας…»