Μέχρι 3 Απριλίου αίτηση πληρωμής για Νιτρορύπανση

Μέχρι 3 Απριλίου αίτηση πληρωμής για Νιτρορύπανση

Μέχρι 3 Απριλίου αίτηση πληρωμής για Νιτρορύπανση

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καρδίτσας με ανακοίνωση της ενημερώνει ότι η τελευταία μέρα υποβολής αίτησης πληρωμής του προγράμματος Νιτρορύπανσης είναι στις 3 Απριλίου
Η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο διαδικασίας υποβολής Δήλωσης Εφαρμογής (ορθή επανάληψη 5691/15-01-2015 3η τροποποίηση) του Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε., η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πληρωμής (Δηλώσεων Εφαρμογής) του έτους 2014 (3ο έτος εφαρμογής) του Προγράμματος Μείωσης της Νιτρορύπανσης (αφορά τους δικαιούχους της Νέας Ένταξης -5ετία), έχει ως ακολούθως:

Η υποβολή των δήλωσεων αιτήσεων πληρωμής για το πρόγραμμα Μείωσης της Νιτρορύπανσης αρχίζει στις 6/3/2015 με καταληκτική ημερομηνία την 3/4/2015.

Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρμογής θα εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα και θα διαβιβάζονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στην έντυπη μορφή τους με όλα τα παραστατικά (ενυπόγραφο αντίγραφο της αίτησης πληρωμής για το αντίστοιχο έτος εφαρμογής, τιμολόγια εξοφλημένα , ταυτότητα και βιβλιάριο τραπέζης, εφόσον έχουν αλλάξει, όπως και το σχέδιο λίπανσης και άρδευσης), στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας, όπου και θα λαμβάνουν πρωτόκολλο.

Οι δηλώσεις εφαρμογής θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σε έντυπη μορφή, εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. (ημερομηνία οριστικοποίησης).

Μετά την παραλαβή της έντυπης δήλωσης εφαρμογής και την χορήγηση υπηρεσιακού αριθμού πρωτοκόλλου, η υπηρεσία μας θα καταχωρεί το εν λόγω πρωτόκολλο στο πληροφοριακό σύστημα.

Υποβολή δήλωσης εφαρμογής πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας (3/4/2015) ,οδηγεί σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει, εάν οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών οι αιτήσεις θεωρούνται μη αποδεκτές και θα αποκλείονται από την ενίσχυση του συγκεκριμένου έτους.

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/νσης:
Δημήτριος Κωστής

SHARE