Ποιοί δικαιούνται επίδομα ΟΓΑ με το Α21

Ποιοί δικαιούνται επίδομα ΟΓΑ με το Α21

Ποιοί δικαιούνται επίδομα ΟΓΑ με το Α21

Ενόψει της έναρξης των φορολογικών δηλώσεων, οι δικαιούχοι των οικογενειακών επιδομάτων θα πρέπει να υποβάλλουν το έντυπο Α21.Διαβάστε παρακάτω τα κριτήρια που ανακοίνωσε ο οργανισμός για τους δικαιούχους.

1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
α) Το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων χορηγείται σε όλες τις οικογένειες, που έχουν από ένα εξαρτώμενο τέκνο και άνω , με βάση την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.
β) Το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών καταβάλλεται στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα

2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων είναι:
α) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας
Εισοδήματος) από τον υπόχρεο της οικογένειας.
β) Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21, το οποίο και επέχει θέση αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet.
Σημείωση: Η υποβολή του εντύπου Α21 αρχίζει την ίδια ημερομηνία που ορίζεται για την υποβολή του έντυπου Ε1 και λήγει την 15 η Ιανουαρίου του επόμενου έτους . Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω ημερομηνία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος.
– Οι αιτούντες / υπόχρεοι να διαμένουν μόνιμα την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα
– Τα τέκνα τους να είναι εξαρτώμενα και να βρίσκονται στην Ελλάδα

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ:
Τα νέα οικογενειακά επιδόματα δικαιούνται:
α) Οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
β) Οι ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν ειδικό δελτίο ομογενούς,
γ) Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε.,
δ) Οι πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
ε) Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα,
στ) Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα
στην Ελλάδα (κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ) κ αι είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
ζ)Οι ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, Α 176),
η)Οι δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος

SHARE