ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών έτους 2015» για τις ανάγκες του Δήμου Καρδίτσας και των φορέων του ενδεικτικού προϋπολογισμού 614.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, που περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ,BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 6η Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο

Για να διαβάσετε τη περίληψη κάντε κλικ εδώ