Στα 140 κιλά το στρέμμα η ελάχιστη παραγωγή σύσπορου για την συνδεδεμένη...

Στα 140 κιλά το στρέμμα η ελάχιστη παραγωγή σύσπορου για την συνδεδεμένη το 2015

Στα 140 κιλά το στρέμμα η ελάχιστη παραγωγή σύσπορου για την συνδεδεμένη το 2015

Με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 430/2015) έγινε γνωστό το ελάχιστο ποσό παραγωγής σύσπορου βάμβακος για το δικαίωμα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης από τους βαμβακοπαραγωγούς την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, καθώς και το ύψος της δικαιούμενης χορήγησης.
Οι παραγωγοί θα πρέπει να παραδώσουν στα εκκοκκιστήρια κατ’ ελάχιστο 140 κιλά ανά στρέμμα, και το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται στα 75 ευρώ ανά στρέμμα για βασική έκταση 250.000 εκτάρια(σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης).
Στην ίδια απόφαση καθορίζεται και τα ελάχιστα κιλά βαμβακόσπορου σποράς στα 16 κιλά ανά στρέμμα. Το βάρος της απόδειξης το φέρει ο παραγωγός με την κατοχή τιμολογίων αγοράς του αντίστοιχου ποσού σπόρου.
Η ελάχιστη πυκνότητα ανέρχεται στα 100.000 φυτά ανά εκτάριο και η καταληκτική ημερομηνία σποράς είναι η 31η Μαΐου κάθε έτους.