Ξεκινά η διαδικασία ενστάσεων για την συνδεδεμένη στο βαμβάκι

Ξεκινά η διαδικασία ενστάσεων για την συνδεδεμένη στο βαμβάκι

Ξεκινά η διαδικασία ενστάσεων για την συνδεδεμένη στο βαμβάκι

Σχετικά με τις ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων Τηλεπισκόπησης 2014 για το ειδικό καθεστώς βαμβακιού ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει με ανακοίνωση του ότι θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις, Μονάδες και Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και στους πιστοποιημένους φορείς Α & Β.
Οι γεωργοί θα μπορούν να απευθύνονται για ενημέρωση και να πραγματοποιούν τις ενστάσεις τους, στους Φορείς Α’ & Β για διάστημα 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης ( ολοκλήρωση ανάρτησης έως 31/3).
Οι Φορείς μετά το τέλος των 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης , θα στέλνουν τις υποβληθείσες ενστάσεις υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τόσο στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση όσο και στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ηλεκτρονική αποστολή των ενστάσεων θα γίνεται μέσω του διαμορφωμένου πίνακα Excel
Οι ενστάσεις θα ελέγχονται αρχικά από τις Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που διενήργησαν τους ελέγχους τηλεπισκόπησης επί της οθόνης προκειμένου να διαπιστώνεται φωτοερμηνευτικά το βάσιμο ή μη της ένστασης Εφόσον διαπιστωθεί ότι η περίπτωση χρήζει παραπάνω διερεύνησης τότε θα αποστέλλεται στους τοπικούς ελεγκτές.

SHARE