Υπ.Οικ.: 11% ο φόρος εισοδήματος από την εκμίσθωση αγροτεμαχίων

Υπ.Οικ.: 11% ο φόρος εισοδήματος από την εκμίσθωση αγροτεμαχίων

Υπ.Οικ.: 11% ο φόρος εισοδήματος από την εκμίσθωση αγροτεμαχίων

Με την ΠΟΛ 1069/2015 που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, διευκρινίζει ότι τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο οικονομικό έτος 2014 και αφορόυν μίσθωση αγροτικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, θα φορολογηθούν με συντελεστή 11% έως του ποσού των 12.000 ευρώ και με 33% το υπερβάλλον άνω του ορίου αυτού.
Συγκεκριμένα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι το εισόδημα αυτό προκύπτει από:
α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους.
β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές και τα φρέατα.
γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών.
δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα. 

Οι φορολογούμενοι που εισπράτουν εισόδημα από εκμίσθωση αγροτεμαχίων θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους τίτλο κυριότητας.
Συγκεκριμένα:
Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση, καθώς και από τον υπεκμισθωτή σε περίπτωση υπεκμίσθωσης.
SHARE