Έντεκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Έντεκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Έντεκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Το ΤΕΕ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εργασίας για την υλοποίηση της δράσης 13: «Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για 5 υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ / Αιτήσεις υπαγωγής σε επιδότηση» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 464660 της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΟΙΚΟΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ως εξής:
Δέκα (10) διπλωματούχοι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων.
Η διάρκεια Ομάδας που θα συγκροτηθεί από το ΤΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας δε θα υπερβεί τους 3 μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 09.04.2015. Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κα Ζηνοβία
Λεϊμονή, τηλ. 2103291308, e-mail: grme@ central.tee.gr. Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΤΕΕ, www.tee.gr.

Επίσης το ΤΕΕ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εργασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» της δράσης ‘Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 457572, στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΑΣΤΙΕΤ, ζητά έναν (1) διπλωματούχο μηχανικό όλωντων ειδικοτήτων. Η διάρκεια της Ομάδας Εργασίας που θα συγκροτηθεί από το ΤΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας δεν θα υπερβεί τους 3 μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 09.04.2015. Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κα Σοφία Μελέτη, τηλ. 2103291370, e-mail: meleti@central.tee.gr. Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΤΕΕ, www.tee.gr.

ΠΗΓΗportal.tee.gr
SHARE