Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά της νέας ρύθμισης του ΟΑΕΕ

Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά της νέας ρύθμισης του ΟΑΕΕ

Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά της νέας ρύθμισης του ΟΑΕΕ

Νέα ρύθμιση οφειλών του Άρθρου 28 Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)

Δικαιούχοι υπαγωγής
Όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή σε κύρια και επικουρική ασφάλιση).Δεν υπάγονται στη ρύθμιση οι προαιρετικά ασφαλισμένοι και όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Οφειλές που εντάσσονται:
Ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31.12.2014 Δε ρυθμίζονται οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνων και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Όροι ρύθμισης
-Επιβάρυνση της κύριας οφειλής με Τέλη Καθυστέρησης, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την 31.12.2012 και ετήσιο επιτόκιο 8,05% από 1.1.2013 και μέχρι τον προηγούμενο μήνα υποβολής της αίτησης.

-Εξόφληση σε μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου επιβαρύνσεων (Τελών Καθυστέρησης και επιτοκίου), ως εξής:

α. Εφάπαξ εξόφληση ποσοστό έκπτωσης 100%
β. Έως τριάντα έξι (36) δόσεις έκπτωση 80%
γ. Από τριάντα επτά (37) έως πενήντα (50) δόσεις έκπτωση 70%
δ. Από πενήντα μία (51) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις έκπτωση 60%
ε. Από εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις έκπτωση 50%

Οφειλές κάτω των 5.000€ κύριας οφειλής δεν επιβαρύνονται με τόκο αποπληρωμής.

Οφειλές άνω των 5.000€ επιβαρύνονται με μηνιαίο επιτόκιο 0,25% (ετήσιο 3%).

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πενήντα (50) ευρώ.

Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται σε Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.

Εκτός της πρώτης, οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται υποχρεωτικά σε Πιστωτικά Ιδρύματα με αυτόματη χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή), την τελευταία ημέρα κάθε μήνα.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση μιας δόσης,ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης, για ένα μήνα. Η καθυστερημένη δόση καταβάλλεται με την επόμενη δόση.

Η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, καθ’όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, είναι υποχρεωτική.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

SHARE