Διευκρινίσεις για τη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων για τους ασφαλισμένους του...

Διευκρινίσεις για τη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ

Διευκρινίσεις για τη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ

Με ανακοίνωση η Διοίκηση του ΟΓΑ ενημερώνει ότι:

Με τη νέα ρύθμιση (Ν.4321/2015) παρέχεται προς τους ασφαλισμένους ηδυνατότητα να ρυθμίσουν τις καθυστερούμενες μέχρι 31-12-2014 ασφαλιστικέςεισφορές τους, σε 100 (κατά ανώτατο όριο) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Οιασφαλισμένοι που οφείλουν καθυστερούμενες εισφορές μπορούν να υπαχθούν στηρύθμιση, με ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλουν έως και 30-4-2015.

Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν, μετά από αίτησή τους και οι οφειλέτες εκείνοιπου έχουν υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις που είναι ενεργές (Νέα Αρχή και ΠάγιαΡύθμιση). Η δυνατότητα αυτή, παρέχεται με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονταιχωρίς διακοπή οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Για οφειλή έως 5.000,00 € δεν επιβάλλεται επιτόκιο (προσαύξηση). Η οφειλή άνωτων 5.000,00 € επιβαρύνεται εφεξής (από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση) μεμηνιαίο επιτόκιο 0,25%. Ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής, το ελάχιστο ποσόδόσης είναι 50,00 €.

Όπως αναφέρθηκε, η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω τηςιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr) και της ειδικής εφαρμογής με τίτλο «ΥποβολήΑίτησης Νέας Ρύθμισης Ν.4321/2015».

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης -και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής- χορηγείταιπιστοποιητικό οφειλής διάρκειας ενός μήνα. το οποίο επέχει θέση αποδεικτικούασφαλιστικής ενημερότητας. Επίσης, οι οφειλέτες δικαιούνταιχορήγησης/ανανέωσης βιβλιαρίου υγείας, με διάρκεια ισχύος ενός τριμήνου.

6/4/2015

SHARE