Επτά πηγές ή επτά «πληγές»….

Επτά πηγές ή επτά «πληγές»….

Επτά πηγές ή επτά «πληγές»….

Το φορολογικό μας σύστημα με τον νέο Κώδικα φορολογίας εισοδήματος καθιερώνει την επιβολή φόρου ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος.

Καθιερώνει οκτώ πηγές με διαφορετικό φορολογικό συντελεστή.
1) Εισόδημα για μισθωτή εργασία και συντάξεις(22%-32%-42%)
2) Εισοδήματα Αξιωματικών(15%) και Κατώτερου Πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού(10%)
3) Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα(13%)
4) Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα(26%-33%)
5) Εισοδήματα από μερίσματα(10%) τόκους(15%) και δικαιώματα(20%)
6) Εισόδημα από ακίνητη περιουσία(11%-33%)
7) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου(15%)

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «…επιδιώκεται η δημιουργία μιας δίκαιης βάσης αναδιανομής του εισοδήματος».
Στην ίδια έκθεση σε άλλο σημείο αναφέρει «…με σκοπό την δημιουργία ενός δίκαιου με βάση τις συνταγματικές επιταγές της φορολογικής δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης».

Παρατηρώντας τις κλίμακες, βλέπουμε ότι δεν παρουσιάζουν καμία προοδευτικότητα παρά μόνο στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία. Η προοδευτικότητα όμως με τρία κλιμάκια δεν προσφέρει ούτε δίκαια βάση αναδιανομής του εισοδήματος ούτε ίση μεταχείριση μεταξύ των φορολογουμένων.

Το συγκεκριμένο «Flat-tax” σύστημα φορολόγησης, μπορεί να απλουστεύει τις διαδικασίες και να μειώνει την γραφειοκρατία, αλλά δεν αντιμετωπίζει το κύριο ζήτημα μιας οικονομίας, αυτό της δίκαιας κατανομής των βαρών. Τα εισοδήματα όποιας πηγής κι αν έχουν προέλευση δεν συμψηφίζονται για να προκύψει φορολόγηση επί του συνόλου. Επίσης δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο για τον φορολογούμενο παρά μόνο μια έκπτωση του φόρου στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Ένα τέτοιο φορολογικό καθεστώς,  απαιτεί καταρχήν έναν ενιαίο συντελεστή για όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, και με αφορολόγητο όριο έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί που προαναφέρθηκαν.Η βάση στην οποία πρέπει να δομηθεί ένα φορολογικό νομοθέτημα πρέπει να είναι το αναπτυξιακό κίνητρο και όχι η άμεση αντιμετώπιση των υποχρεώσεων σε κοινωνικές δαπάνες.

SHARE