Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή έργου

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή έργου

Περιφέρεια Θεσσαλίας:  Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή έργου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
“ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟ ” .
Προϋπολογισμού 246.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Περίληψη Διακήρυξης
Προυπολογισμός Έργου
Τέυχη Διαγωνισμού