Προσλήψεις Υδρονομέων στο Δήμο Καρδίτσας

Προσλήψεις Υδρονομέων στο Δήμο Καρδίτσας

Προσλήψεις Υδρονομέων στο Δήμο Καρδίτσας

Προσλήψεις υδρονομέων σκοπεύει να κάνει ο Δήμος Καρδίτσας σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.Από την Δευτέρα 20/4 μέχρι την Παρασκευή 24/4 οι αιτήσεις

Δείτε την πρόσκληση:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔIΤΣΑΣ                                                                      Καρδίτσα 15.04.2015
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                      Αρ. πρωτοκόλλου: 7091

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007.
Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ. 28.3/15.04.1957.
Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011.
Την αριθ. 73/5/05.03.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη Υδρονομέων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.
Την αριθ. 4876/53205/30.03.2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 20.04.2015 έως την 24.04.2015 στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημαρχείο, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 4).

1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 73/5/05.03.2015 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

Υδρονομείς δεκατέσσερα (14) άτομα
Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου:          Δύο  (2) υδρονομείς
Τοπική Κοινότητα Μέλισσας:               Ένας (1) υδρονομέας
Τοπική Κοινότητα Πτελοπούλας:          Ένας (1) υδρονομέας
Τοπική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρου:         Ένας (1) υδρονομέας
Τοπική Κοινότητα Σταυρού:                  Ένας (1) υδρονομέας
Τοπική Κοινότητα Δαφνοσπηλιάς:         Ένας (1) υδρονομέας
Τοπική Κοινότητα Παληουρίου:             Ένας (1) υδρονομέας
Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου:                Ένας (1) υδρονομέας
Τοπική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας:   Ένας (1) υδρονομέας
Τοπική Κοινότητα Ρούσσου:                  Ένας (1) υδρονομέας
Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού:               Ένας (1) υδρονομέας
Αντλιοστάσια εξηλεκτρισμού                  Δύο  (2)  υδρονομείς

Η απασχόλησή τους θα είναι μερική και θα αφορά το χρονικό διάστημα από την πρόσληψή τους μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.
Οι Υδρονομείς θα είναι δημότες του Δήμου Καρδίτσας και κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων, στις οποίες θα ασκούνται οι αρμοδιότητές τους.
Το έργο των υδρονομέων είναι:

Η καταγραφή των αρδευτικών κτημάτων και η παράδοση στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα ή Τοπική Κοινότητα ονομαστικής κατάστασης αυτών.
Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του αρδευτικού δικτύου ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και τις αργίες.
Η πρόσληψή τους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α’).

2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

α)   Αίτηση. (Να αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
β)   Πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμαρχο περί εγγραφής του στα Μητρώα Αρρένων.
γ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου.
δ)  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
ε) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το Δήμο Καρδίτσας).
στ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση, να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρδίτσας, να έχουν συμπληρωμένο το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο.

3. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, των εδρών των Δημοτικών Ενοτήτων, του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης, των Τοπικών Κοινοτήτων, στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε μια τουλάχιστον τοπική εφημερίδα.

4. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 07.00 – 15.00 Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τηλέφωνα: 2441350726 , 2441350723,  2441350728.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ