Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει στις 21/04/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας. Αναλυτικά η ανακοίνωση – πρόσκληση:


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 21-4-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00′ μ.μ, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου παροχής τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής (εισ.: αντιδήμαρχος Ελ. Αντωνίου)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση των κανονισμών ύδρευσης των πρώην Δήμων Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου και Μητρόπολης (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό καταβολής ημερήσιου δικαιώματος πωλητών της λαϊκής αγοράς πώλησης βιολογικών προϊόντων για το έτος 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τέλους περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κάλυψη δεύτερης θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διόρθωση της υπ’αριθμ. 637/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με καθορισμό φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού και Αθλητισμού Καρδίτσας έτους 2014 (εισ.: πρόεδρος ΔΟΠΑΚ)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  αποδοχή των όρων ένταξης του έργου “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ” στο πρόγραμμα »ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισ.: Β. Ελευθερίου)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και του Δήμου Αργιθέας για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αργιθέας (εισ.: Β. Ελευθερίου)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και του Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αλμυρού των ενταχθέντων πράξεων στο πρόγραμμα »ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προσωρινή απομάκρυνση του περιπτέρου επί των οδών Αν. Παπανδρέου &  Ιεζεκιήλ για την εκτέλεση του έργου “Εξοικονόμηση Ενέργειας Καρδίτσας, Υποέργο Ι – Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Η/Μ” (εισ.: Β. Ελευθερίου)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ανυφαντής)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ενσωμάτωση νέων παρατηρήσεων στην υπ’αριθμ. 56/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο “Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π Δήμου Κάμπου Νομού Καρδίτσας” (εισ.: Φωτ. Μούστου)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ενσωμάτωση νέων παρατηρήσεων στην υπ’αριθμ. 56/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο “Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π Δήμου Μητρόπολης Νομού Καρδίτσας” (εισ.: Φωτ. Μούστου)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π Δήμου Κάμπου Νομού Καρδίτσας” (εισ.: Φωτ. Μούστου)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π Δήμου Μητρόπολης Νομού Καρδίτσας” (εισ.: Φωτ. Μούστου)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης εργασιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης της αντιδημάρχου κ. Σωτ. Μπακαλάκου (εισ.: Ελ. Ντανοβασίλη)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν. 4178/13 (εισ.:Περσ. Ράγκου)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Γαλαζούλα Χρ.) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Νικόπουλος Χρ.) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (κληρ. Κολοβού Δημ.) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)