Έως τον Αύγουστο 25 € το πιστοποιητικό γνώσης γεωργικών φαρμάκων

Έως τον Αύγουστο 25 € το πιστοποιητικό γνώσης γεωργικών φαρμάκων

Έως τον Αύγουστο 25 € το πιστοποιητικό γνώσης γεωργικών φαρμάκων

Μέχρι τις 30η Αυγούστου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ. Ακολούθως, από 1η Σεπτεμβρίου 2015, το εν λόγω τέλος ορίζεται σε πενήντα ευρώ.

Τα παραπάνω προβλέπονται στην με αριθμό 3501/41173 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 629/Β/17.5.2015, και τροποποιεί την προηγούμενη με αριθμ. 13631/159106/20−12−2013 απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄3410).

SHARE