Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Ανέγερση Εργοστασίου Παραγωγής Στερεών Καυσίμων και Περίφραξη Γηπέδου»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Ανέγερση Εργοστασίου Παραγωγής Στερεών Καυσίμων και Περίφραξη Γηπέδου»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Ανέγερση Εργοστασίου Παραγωγής Στερεών Καυσίμων και Περίφραξη Γηπέδου»

Η ΕΣΕΚ προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανέγερση του Εργοστασίου Παραγωγής Στερεών Καυσίμων και την περίφραξη του γηπέδου, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.        Να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική και τεχνική ικανότητα (πτυχίο τάξης Α2 και άνω).

2.        Να έχουν ως έδρα της Επιχείρησης το Νομό Καρδίτσας.

3.        Να είναι μέλη της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας.

4.        Να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης και φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των μελετών και σχεδίων κατασκευής καθώς και οποιασδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.) Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 1ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 24410 42363.

SHARE