125 θέσεις εργασίας στο ΤΕΕ ως εξωτερικοί συνεργάτες

125 θέσεις εργασίας στο ΤΕΕ ως εξωτερικοί συνεργάτες

125 θέσεις εργασίας στο ΤΕΕ ως εξωτερικοί συνεργάτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Προμηθευτών-Λογιστική Εκκαθάριση- Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών-Αξιολόγηση Δράσης- Δειγματοληπτικός
Έλεγχος Ωφελούμενων» της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» και κωδ. ΟΠΣ 496034 στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, η οποία χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ).

Οι απαιτούμενες ειδικότητες και ο αριθμός των εξωτερικών συνεργατών ανά ειδικότητα:

1Δικηγόρος

1 ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικός με 5ετή εμπειρία σε Διαχείριση Ποιότητας

1 ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Οικονομικού με 7ετή Εμπειρία στη Διαχείριση Έργων 10 ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Οικονομικού με 4ετή Εμπειρία στη Διαχείριση Έργων

64 ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Λογιστικής με 2ετή εμπειρία ή ΠΕ Μηχανικών με 2ετή Εμπειρία σε Διαχείριση Έργων

3 Δικηγόροι με 3ετή Εμπειρία

4 ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας με 3ετή Εμπειρία

10 ΔΕ με 2ετή Εμπειρία

1 ΠΕ Πληροφορικής με 10ετή Εμπειρία

2 ΠΕ Πληροφορικής με 7ετή Εμπειρία

3 ΠΕ Πληροφορικής με 3ετή Εμπειρία

10 ΠΕ Πληροφορικής ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική με 5ετή εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού

5 ΠΕ Πληροφορικής με 5ετή εμπειρία

1 ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε κατεύθυνσης με 4ετή εμπειρία σε θέματα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

4 ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε κατεύθυνσης με 2ετή εμπειρία σε θέματα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

3 ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής με 3ετή εμπειρία

2 Δημοσιογράφοι

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για μία μόνο ειδικότητα, εφ’ όσον πληροί τις προϋποθέσεις για αυτές.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15.05.2015

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΤΕΕ, www . tee .gr. Περίληψή της να δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο και οι δαπάνες δημοσίευσης θα βαρύνουν το ΤΕΕ. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΕΝ θα διατίθεται σε έντυπη
μορφή. Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Αρωγής του ΤΕΕ [τηλ. 210 3291336, e-mail: e – inclusion @ tee .gr, fax: 210 3226015] από 09:00 έως 15:00. Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΤΕΕ, www . tee .gr. Σε περίπτωση τροποποίησης ουσιωδών όρων της Πρόσκλησης, περίληψη της τροποποιημένης Πρόσκλησης να δημοσιευτεί και στον Ελληνικό Τύπο.

Για να δείτε την προσκληση κάντε κλικ εδώ

 

 

SHARE