Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την φορολογική δήλωση(δικαιολογητικά, προθεσμίες)

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την φορολογική δήλωση(δικαιολογητικά, προθεσμίες)

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την φορολογική δήλωση(δικαιολογητικά, προθεσμίες)

Πότε πρέπει να υποβληθεί η φορολογική δήλωση; (προθεσμίες)

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται από τις αρχές Μαΐου(σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου) και μέχρι τις 30 Ιουνίου με ενδεχόμενη παράταση.

Πότε πληρώνεται ο φόρος;

Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις. Για το φορολογικό έτος 2014 η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι τις 31.07.2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι τις 30.09.2015 και 30.11.2015 δεδομένου ότι η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής είναι 30.6.2015.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση;

• Γενικός Κανόνας:
Φορολογική δήλωση υποβάλουν όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δήλωση είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αυτοί που έχουν γεννηθεί μέχρι και την 31/12/1995.Φορολογουμενοι όμως που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος αλλά δεν απέκτησαν εισόδημα μέσα στο 2014,δεν υποβάλλουν.

• Επιτηδευματίες:
Όλοι, ακόμα και αυτοί που έχουν κάνει έναρξη μέσα στο 2014 αλλά δεν έχουν εισοδήματα.

• Παντρεμένοι:
Οι παντρεμένοι υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματα τους. Στην κοινή αυτή δήλωση, ο φόρος υπολογίζεται χωριστά στο εισόδημα κάθε συζύγου. Υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου. Το γεγονός ότι είναι υπόχρεος υποβολής για λογαριασμό της συζύγου, δεν τον καθιστά και υπόχρεο πληρωμής του φόρου της συζύγου. Για τον λόγο αυτό, αν σε περίπτωση ο ένας από τους δυο δηλώσει ζημιές, αυτές δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου. Για όσους παντρεύτηκαν μέσα στο 2014,και αυτοί πρέπει να κάνουν κοινή δήλωση, καθώς ο νόμος ορίζει ότι αν την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής(δηλαδή 2015) έχει ήδη τελεστεί και υπάρχει γάμος, οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή δήλωση ανεξάρτητα αν ο γάμος τελέστηκε στην αρχή ή στο τέλος του προηγούμενου έτους(δηλαδή 2014).Στην περίπτωση αυτή, πριν την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει να δηλώσουν την μεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης στο Μητρώο της Εφορίας.

• Διαζευγμένοι:
Οι διαζευγμένοι υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Απαιτείται η ύπαρξη έγγραφης λύσης του έγγαμου βίου(διαζύγιο, πρακτικό κατανομής περιουσίας) διότι το βάρος της απόδειξης το έχει ο φορολογούμενος. Προσοχή στους διαζευγμένους που η λύση του έγγαμου βίου πραγματοποιήθηκε εντός του 2014, διότι αυτοί πρέπει να επισκεφτούν το Μητρώο της Εφορίας πριν την υποβολή της δήλωσης και να το δηλώσουν.

• Σύζυγοι σε διάσταση:
Οι σε διάσταση σύζυγοι υποβάλουν και αυτοί ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Η διάσταση είναι πραγματικό γεγονός(χωρισμός κλίνης) και μπορεί να αποδεδειχθεί χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί δικονομική πράξη. Απαιτείται η αποσυσχέτιση ΑΦΜ στο Μητρώο της Εφορίας προσκομίζοντας δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την διάσταση όπως αντίγραφο αγωγής για διατροφή, αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο, αποδεικτικό διαφορετικής διεύθυνσης κατοικίας από τον/την σύζυγο κλπ και πάντα υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι η οικογενειακή σχέση βρίσκεται σε διάσταση. Πολλές φορές η ΔΟΥ δέχεται μόνο την υπεύθυνη δήλωση χωρίς την προσκόμιση άλλου δικαιολογητικού. Επίσης απαιτείται βεβαίωση με το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε συμβολαιογραφικά σε σύζυγο ή σε τέκνο, η οποία εκδίδεται από τον υπόχρεο σε καταβολή σύζυγο, για το συνολικό ποσό της διατροφής που κατέβαλε ετησίως και θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος από τον δικαιούχο, προκειμένου να αποδείξει αυτός το ποσό της διατροφής που εισέπραξε.

Κάτοικοι εξωτερικού:
Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο.

• Φοιτητές/Ενήλικα τέκνα:
Οι φοιτητές και ενήλικα τέκνα είναι υπόχρεοι σε φορολογική δήλωση όταν αποκτούν εισόδημα, ακόμα κι αν είναι εξαρτώμενα μέλη(θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ). Απαιτείται βεβαίωση της σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού, ή της δημόσιου ή ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, από την οποία να προκύπτει ότι τα ενήλικα τέκνα του φορολογούμενου σπουδάζουν σ” αυτή, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 25 ετών και θεωρείται ότι αυτά βαρύνουν το φορολογούμενο.

• Ανήλικα τέκνα:
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις ανηλίκων τέκνων, καθώς υπόχρεος υποβολής της δήλωσης είναι ο γονέας που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο γονέας είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τα εισοδήματα αυτά και θα φορολογηθούν στο όνομα του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο ο ανήλικος έχει φορολογική υποχρέωση, όπως για παράδειγμα το εισόδημα από μισθωτή εργασία(Ταϊλάνδη γίναμε!!!) και η σύνταξη που περιήλθε στον ανήλικο αιτία θανάτου γονέα, συνεπώς η δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα υποβληθεί στο όνομα του ανήλικου.

• Θάνατος φορολογούμενου:
Προσοχή επίσης πρέπει να δοθεί σε περίπτωση θανάτου φορολογούμενου. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι όλοι οι κληρονόμοι(ανεξάρτητα από τον λόγο της κληρονομικής του μερίδας) για το σύνολο των εισοδημάτων του θανόντος που απέκτησε μέχρι τη χρονολογία του θανάτου του. Ο κάθε ένας όμως θα καταβάλει μόνο το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο ποσό της κληρονομικής του μερίδας.
Απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου. Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης από κληρονόμους θανόντος, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας κατοικούσε ο κληρονομούμενος ή βρισκόταν η έδρα της επιχειρηματικής επαγγελματικής τους εγκατάστασης πριν από το θάνατό του.

Διάφορα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται

• Βεβαίωση για μερίσματα από το νομικό πρόσωπο ή την νομική οντότητα που πραγματοποίησε την διανομή (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε, Ε.Ε. κλπ)

• Βεβαίωση για εισόδημα από τόκους από την τράπεζα

• χαρτοσημασμένο ιδιωτικό συμφωνητικό αν έγινε ιδιωτικός δανεισμός

• παραστατικά που αποδεικνύουν κέρδη από μεταβίβαση τίτλων όπως πινακίδια ή συμφωνητικά αν πρόκειται για μη διαπραγματεύσιμους τίτλους και για τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί για τα εισοδήματα αυτά.

• εφόσον υπάρχει αγροτικό εισόδημα, δικαιολογητικά για τις αγροτικές επιδοτήσεις

• βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος.

• Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει κάποιο ακίνητό του ως κενό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών μέσα στην χρήση, φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινόχρηστων κ.λπ.), από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για το υπόψη χρονικό διάστημα.

• Γνωμάτευση του αρμόδιου φορέα σε περίπτωση αναπηρίας
απόδειξη ακινησίας του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβληθεί η δήλωση ακινησίας

• Βεβαίωση του δανειοδότη(τράπεζα) για το συνολικό ετήσιο ποσό των τοκοχρεολυτικών δόσεων που καταβλήθηκαν μέσα στο οικείο φορολογικό έτος.

Ποια ποσά  μειώνουν τον φόρο εισοδήματος και τι δικαιολογητικά χρειάζονται; (αφορά και αυτά που πραγματοποιούνται για τα εξαρτώμενα μέλη)

• Για ιατρικές δαπάνες απαιτούνται: Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών η οποία εκδίδεται από τον ιατρό, τον οδοντίατρο ή το πρόσωπο που παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες εν γένει (φυσικοθεραπευτή, λογοθεραπευτή κλπ) κατά την είσπραξη της αμοιβής. Ειδικά, για την αναγνώριση της δαπάνης για φυσικοθεραπεία, λουτροθεραπεία, λογοθεραπεία, παροχή υπηρεσιών από ψυχολόγο κλπ, απαιτείται και σχετική γνωμοδότηση και παραπομπή από το θεράποντα ιατρό (ή από νοσοκομείο).
• Προκειμένου για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές απαιτούνται: Απόδειξη λιανικών συναλλαγών της κλινικής. Αν στην απόδειξη δεν αναγράφεται ο χρόνος της νοσηλείας και αναλυτικά τα έξοδα, απαιτείται βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής.
• Προκειμένου για νοσήλια σε κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα απαιτούνται: Το προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό του νοσοκομείου. Αν στην απόδειξη δεν αναγράφεται ο χρόνος της νοσηλείας και αναλυτικά τα έξοδα, απαιτείται βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής.
• Προκειμένου για έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης: Για αγορά φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης από τα φαρμακεία. Ειδικά, για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που προμηθεύεται ο φορολογούμενος, απαιτείται και η ιατρική γνωμάτευση.
• Για έξοδα για την απασχόληση νοσηλευτή/τριας, έξοδα σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα, απατούνται τα αντίστοιχα παραστατικά και βεβαιώσεις.

Taxshield logo

Βασιλόγαμβρος χρήστος
Οικονομολόγος-Λογιστής
Ηρώων Πολυτεχνείου 6,Καρδίτσα
τηλ:2441_181025,email:c.vasilogambros@gmail.com

SHARE
Οικονομολόγος-Λογιστής. Απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Καρδίτσα. Τηλ: 2441181025.