5η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος LEADER

5η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος LEADER

Αιτήσεις - Φάκελοι Υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 5ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος LEADER - Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013

5η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος LEADER

Έληξε την Πέμπτη 30/04/2015, η προθεσμία για την υποβολή Αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της 5ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας» (άξονας 4. ΠΑΑ 2007-2013) της Ομάδας Τοπικής Δράσης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.).

Υποβλήθηκαν συνολικά 14 προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) από φορείς και ιδιώτες συνολικού προϋπολογισμού 1.512.245,54€ και Δημόσιας Δαπάνης 761.651,61€.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις υποβληθείσες προτάσεις :

Μέτρο/ Υπομέτρο / Δράση Αριθμός Προτάσεων Αιτούμενος Προϋπολογισμός Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη
L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 1 199.023,00 99.511,50
L123β Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων 1 199.023,00 99.511,50
L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 7 791.394,19 395.697,09
L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 3 397.765,00 198.882,50
L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 4 393.629,19 196.814,59
L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 5 499.712,95 249.856,47
L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 3 166.183,53 83.091,76
L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 2 333.529,42 166.764,71
L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 1 22.115,40 16.586,55
L323-5 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών 1 22.115,40 16.586,55
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟ 41 «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης» 14 1.512.245,54 761.651,61
SHARE