7ο Θεματικό Εργαστήριο: “Ανάλυση & Ερμηνεία Ισολογισμών”

7ο Θεματικό Εργαστήριο: “Ανάλυση & Ερμηνεία Ισολογισμών”

7ο Θεματικό Εργαστήριο:  “Ανάλυση & Ερμηνεία Ισολογισμών”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 04 Μαΐου η υλοποίηση του 7ου Θεματικού  Εργαστηρίου με θέμα: “Ανάλυση & Ερμηνεία Ισολογισμών”, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης και μόνιμης εγκατάστασης – κατοικίας στην περιοχή παρέμβασης», από το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων Δόμησης Εφαρμογής & Εξοπλισμού Ν. Καρδίτσας, Εταίρος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΔΟΧΗ».

Στην σύγχρονη οικονομική ζωή και σύμφωνα µε την αντίληψη που επικρατεί, είναι απαραίτητη η καλύτερη δυνατή γνώση όσων συμβαίνουν σε µια οικονομική μονάδα (επιχείρηση), γιατί η έρευνα και η γνώση του αν και κατά πόσο αυτή έχει διασφαλίσει την οικονομική της πορεία, δεν είναι προνόμιο και αποκλειστικότητα μόνον ορισμένων ειδικών αλλά κάθε ενδιαφερόμενου που πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις πράξεις αυτών, που διευθύνουν την κάθε επιχείρηση.

Σε ορισμένες μάλιστα χώρες η δυνατότητα αυτή έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά και παρέχεται κάθε διευκόλυνση στους ενδιαφερόμενους ώστε να πληροφορούνται με όσο το δυνατόν περισσότερα και ακριβέστερα στοιχεία σχετικά µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης, για την οποία έχουν οποιοδήποτε ενδιαφέρον.

Η οικονομική ανάλυση μιας επιχείρησης όταν γίνεται από τα διατεταγμένα όργανά της, έχει σαν σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοίκησή της στη χάραξη της γενικότερης πολιτικής της επιχείρησης. Έτσι ο αρμόδιος γι’ αυτή τη δουλειά ελεγκτής, βρίσκεται σε προνομιακή θέση σε σχέση µε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο γιατί η γνώση των εσωτερικών προβλημάτων της επιχείρησης και των µμελλοντικών αποφάσεων της Διοίκησής της, του επιτρέπουν να κάνει τον έλεγχο µε βάση τα πραγματικά δεδομένα έτσι ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν τα τυχόν λάθη από την εκτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Διαφορετικός όμως είναι ο τρόπος µε τον οποίο κάθε τρίτος, ξένος προς την επιχείρηση, προσπαθεί να αναλύσει τη γενική της κατάσταση. Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, δεν πλησιάζουν καν τον όγκο των πληροφοριών, που διαθέτει ο εσωτερικός ελεγκτής, έτσι ο εξωτερικός αναλυτής περιορίζεται στο να χρησιμοποιεί μόνον τις πληροφορίες που δημοσιεύει η επιχείρηση, είτε από δική της πρωτοβουλία, είτε από νομική της υποχρέωση.

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης από κάποιον τρίτο ενδιαφερόμενο, έχει άμεση σχέση µε τον τρόπο που θα εκτελεστεί. Η ανάλυση και η ερμηνεία των Ισολογισμών έχει σαν σκοπό την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων. Υπάρχει όμως πιθανότητα οι πληροφορίες και τα στοιχεία των Ισολογισμών να είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπαίτιος γι’ αυτό είναι ο διαφορετικός χαρακτήρας των οικονομικών εγγραφών, ο οποίος οφείλεται στην έλλειψη τυποποιημένης ορολογίας και στην ανομοιογένεια των κανόνων αποτίμησης. Έτσι, τα στοιχεία που προσφέρει ο Ισολογισμός αποτελούν βέβαια για τον αναλυτή πολύτιμο υλικό, το οποίο όμως λόγω των ασαφειών και των δυσκολιών που περιέχει απαιτεί επεξεργασία και αξιοποίηση ώστε να οδηγηθεί σε σωστά συμπεράσματα. Εδώ η λογιστική παραχωρεί τη θέση της στη Μελέτη και Ανάλυση του Ισολογισμού.

Η ανάλυση του Ισολογισμού περιλαμβάνει δύο φάσεις:

  1. Τη μελέτη των διαφόρων θέσεων ή λογαριασμών μεμονωμένα αλλά και σε αμοιβαίο συσχετισμό και,
  2. Την ερμηνεία, από οικονομική άποψη, των αριθμητικών δεδομένων που συλλέγονται.

Στην πρώτη φάση εφαρμόζονται οι συνηθισμένοι λογιστικοί κανόνες, που αφορούν τη σωστή διαχείριση των επιχειρήσεων ενώ στην δεύτερη απαιτούνται πολυπλοκότερες μέθοδοι.

Η ζωή μιας επιχείρησης εξελίσσεται συνεχώς. Άρα, οι θέσεις ενός Ισολογισμού, που είναι μια στιγμιαία απεικόνιση στοιχείων και αριθμών, είναι ανίσχυρες να εκφράσουν τη συνεχή αυτή εξέλιξη. Η μελέτη και ανάλυση ενός Ισολογισμού δεν εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από τη γνώση και την εφαρμογή τεχνικών κανόνων ανάλυσης. Συνδέεται άμεσα και από την ερμηνεία των οικονομικών και λογιστικών δεδομένων ανάλογων µε την περίπτωση. Ο αναλυτής πρέπει ν’ ανακαλύψει και να εκφράσει αυτό που δεν διαφαίνεται στον Ισολογισμό. Για να πετύχει σ’ αυτήν του την προσπάθεια πρέπει να διαθέτει πείρα και άλλα προσόντα που θα τον βοηθήσουν να διακρίνει μέσα από τη σχετικότητα των αριθμών και τις ειδικές και γενικές οικονομικές περιστάσεις που επικρατούν στον τόπο που δρα η οικονομική μονάδα (επιχείρηση) την εποχή της ανάλυσης, την ακρίβεια της αποτύπωσης των στοιχείων και την σημασία τους.

Ο ισολογισμός είναι ένα όργανο, που καλύπτει διάφορους σκοπούς. Ο ενδιαφερόμενος, είτε είναι πιστωτής, είτε πραγματογνώμονας, είτε εταίρος πρέπει να κάνει µια κριτική εξέτασή του στο σύνολό του. Τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού πρέπει να εξετασθούν λεπτομερώς. Πρέπει να ληφθεί, επίσης, υπόψη ο τρόπος και οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν κατά την αποτίμηση των στοιχείων αυτών, δηλαδή πρέπει να μελετηθεί ο τρόπος συνάρθρωσής τους, το ύψος τους και οι ειδικές καταστάσεις που αποτυπώνονται. Έτσι θα διαπιστωθεί η πολιτική που ακολουθήθηκε από την επιχείρηση και κατά συνέπεια θα κατανοηθεί η σημασία της ανάλυσης των Ισολογισμών.

Στο 7ο Θεματικό Εργαστήριο έγινε ανάλυση και παρουσίαση της σημαντικότητας των κρυφών σημείων ενός Ισολογισμού. Την εισήγηση του θέματος είχε ο κ. Ντουρντούνης Βασίλειος, Οικονομολόγος – Λογιστής.

Ανκα 2

Οι επιχειρηματίες Μέλη του Δικτύου καθώς και οι συμμετέχοντες του προγράμματος, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να αναπτύξουν εποικοδομητικό διάλογο για:

  • Τις απαραίτητες γνώσεις για σωστή ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων.
  • Το περιεχόμενο και τις κατηγορίες των Λογιστικών Καταστάσεων καθώς και το ποιούς ενδιαφέρουν.
  • Τις κατηγορίες των αναλυτών καθώς και τους τρόπους ανάλυσης ενός Ισολογισμού.
  • Την διάρθρωση ενός Ισολογισμού.
  • Την παθολογία των πληροφοριών που παρουσιάζονται.
  • Την αθέατη πλευρά των Οικονομικών καταστάσεων και
  • Τις κατηγορίες των Εκθέσεων Ελέγχου.

Η ενημερωτική προσπάθεια του Δικτύου Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων Δόμησης Εφαρμογής & Εξοπλισμού Καρδίτσας, με την ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων – Μελών του, καθώς και των συμμετεχόντων του προγράμματος (πτυχιούχοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Γεωπόνοι, Δασοπόνοι, Οικονομολόγοι, κλπ), θα συνεχιστεί με την υλοποίηση του 8ου Θεματικού Εργαστηρίου με θέμα: «Ανάλυση ρίσκου επενδύσεων», που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015.

SHARE