Η φορολογία των επιχειρήσεων και οι δυνητικές επιλογές

Η φορολογία των επιχειρήσεων και οι δυνητικές επιλογές

Η αναγκαιότητα του φορολογικού σχεδιασμού

Η φορολογία των επιχειρήσεων και οι δυνητικές επιλογές

Το φορολογικό καθεστώς πλέον κρίνεται ως πολύπλοκο και δαιδαλώδες. Η ανάγκη του σχεδιασμού και της πρόληψης των φορολογικών επιπτώσεων αποτελεί αυτονόητη αναγκαιότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα μέλη τους. Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, συχνό φαινόμενο αποτελεί η αιφνίδια πληροφόρηση του επιτηδευματία για καταβολή φόρου.
Τι είναι όμως ο φορολογικός σχεδιασμός για τους επαγγελματίες;
Είναι ο σχεδιασμός των δράσεων της επιχείρησης σας ώστε να έρχεται σε απόλυτη συμμόρφωση με την φορολογική νομοθεσία και με μικρότερη δυνατή έκθεση στο φόρο. Για την κατανόηση της αναγκαιότητας του σχεδιασμού θα αναφέρουμε  μερικές περιπτώσεις παρακάτω έτσι ώστε να αντιληφθεί κανείς την σπουδαιότητα της.

α)Σχεδιασμός που σχετίζεται με την ίδρυση και τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων. Η επιλογή της νομικής μορφής της υπό ίδρυσης επιχείρησης χρήζει πάντα προσεκτικής έρευνας. Η επιλογή θα πρέπει να εξαρτηθεί αρχικά από τον σκοπό της επιχείρησης αλλά συγχρόνως θα πρέπει να εξετασθούν τα φορολογικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μορφής πριν ληφθεί η απόφαση. (Π.χ. Ετερόρρυθμη εταιρεία με αναμενόμενα κέρδη άνω των 50.000 ευρώ κατ΄έτος, θα φορολογούνταν το ίδιο αν είχε κεφαλαιουχική μορφή;) Η επιλογή του τύπου πρέπει επίσης να συσχετισθεί με την κατηγορία τήρησης των βιβλίων. (Για παράδειγμα ο τελικός φόρος που θα επιβαρύνει τα μέλη μιας ομόρρυθμης εταιρείας με απλογραφικά βιβλία, θα είναι ο ίδιος αν η επιχείρηση τηρούσε διπλογραφικά;)
Παρόμοια ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν σε περίπτωση μετασχηματισμού των επιχειρήσεων είτε με την ακολουθία της λύσης και εκ των υστέρων ίδρυση νέας, είτε με την μετατροπή της υπάρχουσας σε άλλη μορφή. Με τον όρο μετατροπή εννοούμε ότι η επιχείρηση συνεχίζει την λειτουργία της με άλλη νομική μορφή χωρίς να λυθεί εκκαθαριστεί. Επί μετατροπής δεν θα πρέπει να αμελούνται οι φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται από διάφορους νόμους.

β)Σχεδιασμός που σχετίζεται με την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων-μετοχών.Οι φορολογικές επιβαρύνσεις των μελών των εταιρειών κατά την πώληση των μετοχών-μεριδίων τους ή κατά την δωρεά-γονική παροχή τους είναι σημαντικές, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση.( Μέλος Ε.Π.Ε. είναι προτιμότερο να μεταβιβάσει σε συγγενικό του πρόσωπο τη μερίδα του ή να την μεταβιβάσει με αντάλλαγμα;). Στις μεταβιβάσεις μεριδίων εμπλέκονται διάφοροι φόροι( φόρος υπεραξίας, φόρος δωρεών και γονικών παροχών, μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας εφόσον η εταιρεία διαθέτει ακίνητα) και θα πρέπει να εξεταστεί η κατάλληλη μορφή πραγματοποίησης αυτής της πράξης.

γ)Σχεδιασμός που σχετίζεται με τον δανεισμό των επιτηδευματιών.Για πρώτη φορά φέτος, οι αποσβέσεις δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής θεωρούνται τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ισχύει για τα εισοδήματα του 2014, το συνολικό ποσό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων που κατέβαλε ο φορολογούμενος μέσα στο έτος και αφορούν στεγαστικά, καταναλωτικά, και πάσης φύσεως δάνεια, θα πρέπει να αναγραφούν στην δήλωση. Ό λόγος που θεσπίστηκε κάτι τέτοιο, είναι να δικαιολογήσει ο φορολογούμενος την πηγή προέλευσης των χρημάτων που πραγματοποίησε τις παραπάνω εξοφλήσεις.( Τι γίνετε όμως στην περίπτωση που ένας επιτηδευματίας σε ένα έτος παρουσίασε ζημιές η δραστηριότητα του, αλλά πλήρωσε τις δόσεις του δανείου εξασφαλίζοντας πιστώσεις από τους προμηθευτές;) Η λήψη δανεισμού ενός επιτηδευματία αλλά και οι μετέπειτα ενέργειες αποπληρωμής, πρέπει να σχεδιάζονται πριν πραγματοποιηθούν έτσι ώστε να αποφεύγεται η τεκμαρτή φορολόγηση του.

Τα παραπάνω δεν είναι παρά μόνο λίγα παραδείγματα, που με την σωστή προσέγγιση, επιτυγχάνεται η μικρότερη φορολογική επιβάρυνση στα πλαίσια πάντα της νομιμότητας που διέπει η φορολογική νομοθεσία. Πριν από κάθε επιχειρηματική κίνηση ή επένδυση, συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό σας .
Προσοχή : Η καλύτερη επιλογή, δεν είναι πάντα αυτή με την μικρότερη φορολόγηση .

Taxshield logo

Βασιλόγαμβρος χρήστος
Οικονομολόγος-Λογιστής
Ηρώων Πολυτεχνείου 6,Καρδίτσα
τηλ:2441_181025,email:c.vasilogambros@gmail.com

SHARE
Οικονομολόγος-Λογιστής. Απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Καρδίτσα. Τηλ: 2441181025.