23 προσλήψεις στην Λάρισα

23 προσλήψεις στην Λάρισα

23 προσλήψεις στην Λάρισα

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – Δ΄ΦΑΣΗ» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013».

Η σύμβαση αφορά την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου του ΕΣΠΑ «Συντήρηση Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Δ΄ Φάση» για χρονικό διάστημα έως 31/10/2015 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

Οι θέσεις:

Θέση (1) : ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ειδίκευση κατεύθυνσης Α, ή ελλείψει αυτής κατεύθυνσης Β)

Θέση  (22) : ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Επιστημονικής Επιτροπής του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας (Μητροπολίτου Αρσενίου 10-12, Τ.Κ. 41223, Λάρισα, τηλ. επικοινωνίας: 2410 250232) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙΘ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Επιστημονικής Επιτροπής του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας και της Προϊστάμενης αρχής της ΔΙΠΚΑ (από 12/05/2015 έως 21/05/2015 κατά τις ώρες 10:00-13:00).

Για να διαβάσετε την προκήρηξη κάντε κλικ εδώ