Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο; Και τι σημαίνει αυτό;

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο; Και τι σημαίνει αυτό;

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο; Και τι σημαίνει αυτό;

“Σνφμύωα με μαι έυρενα στο Πμανιπσητετο του Κμτρπιαιζ, δεν πζαιει ρλόο με τι σρειά είναι τοθοπεμέτενα τα γτάμαμρα μσέα σε μία λξλέη, αεκρί το πώτρο κια το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς και να μροπετίε να τις δαβαιάεστε χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξηέ αλλά την λξηέ σαν σνύλοο. Ατίπτσυεο ε;”

Παραθέτουμε και το κομμάτι με τις κανονικές λέξεις, όπου τα γράμματα βρίσκονται σε σωστή σειρά, αν και είμαστε σίγουροι ότι ήδη το διαβάσατε!

“Σύμφωνα με μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ δεν παίζει ρόλο με τι σειρά είναι τοποθετημένα τα γράμματα σε μια λέξη, αρκεί το πρώτο και το τελευταίο γράμμα να είναι στη σωστή τους θέση. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι σε τυχαίες θέσεις και να μπορείτε να τις διαβάζεται χωρίς πρόβλημα.  Αυτό γίνεται γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν διαβάζει γράμμα – γράμμα κάθε λέξη αλλά την λέξη σαν σύνολο.  Απίστευτο ε;”

Πολλοί έχουμε εκπλαγεί διαβάζοντας το συγκεκριμένο κείμενο –το οποίο διαδόθηκε και μεταφράστηκε από τα αγγλικά σε πάρα πολλές γλώσσες μέσω ενός απλού e-mail- για τις ικανότητές μας στην ανάγνωση! Ισχύουν όμως τα όσα γράφει;

Είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο e-mail προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων! Κάποιοι λένε ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν έγινε ποτέ! Κάποιοι άλλοι ότι οι λέξεις και τα νοήματα που χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο ήταν απλά και εύκολα προβλέψιμα! Επίσης, ότι δεν ισχύουν τα όσα γράφει, γιατί υπάρχουν λέξεις που έχουν ακριβώς τα ίδια γράμματα, αλλά είναι διαφορετικές. Για παράδειγμα, η λέξη «νμόος» διαβάζεται ως «νόμος» ή «νομός»; Στα αγγλικά που δεν υπάρχουν τόνοι το πράγμα δυσκολεύει ακόμη πιο πολύ. Για παράδειγμα η λέξη «ponits» μπορεί να διαβαστεί “points”, “pitons”, “pintos”, “potins” κτλ. Άλλωστε, υπάρχουν και οι λέξεις με δύο ή τρία γράμματα που δεν μπορούν να αλλάξουν και βοηθούν στο να γίνει κατανοητό το υπόλοιπο κείμενο, καθώς είναι άρθρα, αντωνυμίες και σύνδεσμοι, που παίζουν λειτουργικό ρόλο, διατηρώντας τη γραμματική των προτάσεων σωστή. Μάλιστα οι 31 από τις 69 λέξεις του κειμένου δεν έχουν αλλαχθεί καθόλου!

Άλλη μία «ένσταση» όσων μελέτησαν το θέμα εστιάζεται στο ότι τα γράμματα στις λέξεις του αρχικού αγγλικού κειμένου έχουν αλλαχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διαβάζονται εύκολα, θα μπορούσαν δηλαδή να είχαν γραφεί πιο πολύπλοκα. Για παράδειγμα, η λέξη “problem” έχει γίνει “porbelm”, μοιάζοντας πολύ με την αρχική, και όχι “pbleorm” που είναι δυσανάγνωστη.

Σύμφωνα με την έρευνα του Keith Rayner, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, «πράγματι, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να διαβάσουν προτάσεις στις οποίες τα γράμματα είναι μπερδεμένα, αλλά υπάρχει κάποιο κόστος, καθώς η ανάγνωση είναι αργή και γι’ αυτό αναποτελεσματική».

Για τους καθηγητές του Cambridge το συγκεκριμένο e-mail προκάλεσε «πονοκέφαλο», επειδή συνδέθηκε με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Ο Davis αναφέρει ότι οτιδήποτε «εκτυπωθεί», ακόμη κι αν αποτελεί ανακρίβεια, είναι δύσκολο να το «πάρει πίσω» κανείς. Παρόλα αυτά, μοιάζει εντυπωσιασμένος από το πόσο απήχηση είχε ένα απλό e-mail που σχετίζεται με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, καθώς μετά από αυτό έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον πάνω σε μελέτες για τη σειρά των γραμμάτων!

Παραθέτουμε και το αρχικό αγγλικό e-mail:

Cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid. Aoccdrnig to rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Amzanig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!

Την επεμόνη φροά λόποιν που δίετε κτάι αστοιχτνίο, ψάτξε το!

SHARE