Προκήρυξη για ΠΕ στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Προκήρυξη για ΠΕ στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Προκήρυξη για ΠΕ στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακιτκού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στo παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Συνημμένα αρχεία:
SHARE