31 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας

31 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 31 ατόμων του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 5 «Αρχαιολογία» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» έργου «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου»

Ειδικότητα Θέσεις Χρόνος απασχόλησης Περιοχή απασχόλησης
ΠΕ Αρχαιολόγων 4 6 μήνες Χώροι ανασκαφών, Πρόδρομος Καρδίτσας
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 3 6 μήνες Πρόδρομος & Καλλιφώνι  Καρδίτσας
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών 24 5 μήνες Χώροι ανασκαφών

Υποβολή αιτήσεων

Διεύθυνση: Λουκιανού 1, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα, υπόψη κας Τσιανάκα Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας: 24410 61564)
Προθεσμία υποβολής αίτησης
από 13-05-2015 έως και 19-05-2015.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε την Προκήρυξη εδώ.

post all exelixis

 

SHARE