Δήμος Καρδίτσας: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση έργου

Δήμος Καρδίτσας: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση έργου

Βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Μητρόπολης

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 100.000,00 € , που αναλύεται σε : εργασίες 81.300,81 € (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. , απρόβλεπτα ,απολογιστικά και αναθεώρηση) και 18.699,19 € ΦΠΑ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π συμβατικά τεύχη) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα, μέχρι τις 21/5/2015, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2441354806, FAX επικοινωνίας 2441354804, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η Κα Μαριάνα Κατοίκου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/5/2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

Διαβάστε την Περίληψη της Διακήρυξης εδώ.