Δήμος Καρδίτσας: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση έργου

Δήμος Καρδίτσας: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση έργου

Βελτιώσεις υποδομών Τ.Κ. της Δ.Ε. Καρδίτσας

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 € , που αναλύεται σε : εργασίες 121.951,22 € (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. , απρόβλεπτα ,απολογιστικά και αναθεώρηση) και 28.048,78 € ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π συμβατικά τεύχη) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα, μέχρι τις 28/5/2015, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2441354806, FAX επικοινωνίας 2441354804, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η Κα Μαριάνα Κατοίκου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2/6/2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

Διαβάστε την Περίληψη της Διακήρυξης εδώ.