Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου

1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ», με προϋπολογισμό 970.000,00 Ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Υδραυλικών Έργων, με προϋπολογισμό 608,905,26 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα).
β) κατηγορία H/M Έργων, με προϋπολογισμό 157.903,29 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λάρισας (Διοικητήριο), μέχρι τις 28 – 05 – 2015 και να ενημερωθούν για τα συμβατικά τεύχη του έργου (Διακήρυξη, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο κ.λ.π) από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.pthes.gov.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2413-506417, Fax επικοινωνίας 2413-506176, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Πολ. Χατζοπούλου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού πατήστε εδώ.