Ξεκινά η υποβολής αιτήσεων (Έντυπο Α21) για την χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων

Ξεκινά η υποβολής αιτήσεων (Έντυπο Α21) για την χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων

Ξεκινά η υποβολής αιτήσεων (Έντυπο Α21) για την χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων

Ξεκινά από σήμερα υ υποβολή του επιδόματος Α21, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή από την Γενική Γραμματεία

Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο και καταβάλλεται ανά τρίμηνο.

επιδομαΑ21

Ο φορολογούμενος δικαιούχος θα πρέπει να έχει προηγουμένως υποβάλλει το έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και ακολούθως θα προβεί στην  υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα καθώς και τα  εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:

α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.

β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

 

SHARE