11 Προσλήψεις στον Δήμο Σοφάδων

11 Προσλήψεις στον Δήμο Σοφάδων

Προκηρύσσεται η πλήρωση (πρόσληψη) δέκα (10) θέσεων υδρονομέων και ενός (1) επόπτη άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αρδευτική περίοδο έτους 2015 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 33/2015 με ΑΔΑ: ΩΞΚ5Ω1Μ-ΣΙΠ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 6831/77512/19.05.2015 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και στις οποίες καθορίζονται τα
παρακάτω:
Α. Ως Επόπτης Τδρονομέας (επόπτευση του έργου των υπόλοιπων υδρονομέων) ένα (1) άτομο, με συνολική αμοιβή της περιόδου τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (3.120,00€) ήτοι 780,00€ το μήνα.
Β. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Σ.Κ. Πασχαλίτσας και Γεφυρίων ένα (1) άτομο, με συνολική αμοιβή της περιόδου δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ (2.340,00€) ήτοι 585,00€ το μήνα.
Γ. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Σ.Κ. Υίλιας, Μαυραχάδων, Καππαδοκικού και Αγ. Βησσαρίου ένα (1) άτομο με συνολική αμοιβή της περιόδου εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (975,00€) ήτοι 243,75€ το μήνα.
Δ. Για αρδευτικά αντλιοστάσια των Σ.Κ. Μασχολουρίου, Ανωγείου και Σοφάδων ένα (1) άτομο με συνολική αμοιβή της περιόδου εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (975,00€) ήτοι 243,75€ το μήνα.
Ε. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια των Σ.Κ. Αγ. Παρασκευής, Αμπέλου, Μελισσοχωρίου και Δασοχωρίου ένα (1) άτομο με συνολική αμοιβή της περιόδου εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (975,00€) ήτοι 243,75€ το μήνα.
ΣΤ. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της Σ.Κ. Ματαράγκας τρία (3) άτομα, με συνολική αμοιβή και των τριών, τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ (4.095,00€), στις ακόλουθες τοποθεσίες:
1. Για το αγρόκτημα θέση «Κουνιάρικα» Ματαράγκας με συνολική αμοιβή χίλια τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ (1.365,00€) ήτοι 341,25€ το μήνα.
2. Για το αγρόκτημα θέση «Μύλος» Ματαράγκας με συνολική αμοιβή χίλια τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ (1.365,00€) ήτοι 341,25€ το μήνα.
3. Για το αγρόκτημα θέση «Άγιος Ανδρέας» Ματαράγκας με συνολική αμοιβή χίλια τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ (1.365,00€) ήτοι 341,25€ το μήνα.

Ζ. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια Σ.Κ. Κυψέλης ένα (1) άτομο με συνολική αμοιβή της περιόδου χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950,00€) ήτοι 487,50€ το μήνα.
Η. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της Σ.Κ. Ερμητσίου ένα (1) άτομο με συνολική αμοιβή της περιόδου χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950,00€) ήτοι 487,50€ το μήνα.
Θ. Για τα αρδευτικά αντλιοστάσια της Σ.K. Πύργου Κιερίου ένα (1) άτομο με συνολική αμοιβή της περιόδου χίλια εκατόν εβδομήντα ευρώ (1.170,00€) ήτοι 292,50€ το μήνα.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά και την προκήρυξη πατηστε εδώ

Συνημμένα αρχεία:
SHARE