“Διαχείριση Κινδύνου – Ανάλυση Ρίσκου Επενδύσεων”

“Διαχείριση Κινδύνου – Ανάλυση Ρίσκου Επενδύσεων”

“Διαχείριση Κινδύνου – Ανάλυση Ρίσκου Επενδύσεων”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 18 Μαΐου η υλοποίηση του 8ου Θεματικού Εργαστηρίου με θέμα: “Διαχείριση κινδύνου – Ανάλυση ρίσκου επενδύσεων”, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης και μόνιμης εγκατάστασης – κατοικίας στην περιοχή παρέμβασης», από το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων Δόμησης Εφαρμογής & Εξοπλισμού Ν. Καρδίτσας, Εταίρος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΔΟΧΗ».

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στην ενσωμάτωση του κίνδυνου στον προϋπολογισμό επενδύσεων κεφαλαίου: η παραδοσιακή (traditional) προσέγγιση και η προσέγγιση που βασίζεται στη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου
Η πρώτη προσέγγιση εξετάζει κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά με βάση τον δικό του κίνδυνο και τη δική του αναμενόμενη απόδοση, υποθέτοντας ότι είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης και ότι οι μέτοχοι της επιχείρησης δεν κατέχουν διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια (κατέχουν μετοχές μόνο της συγκεκριμένης επιχείρησης). Ο κίνδυνος αυτός ονομάζεται μεμονωμένος κίνδυνος (stand-alone risk) του επενδυτικού προγράμματος και μετράται από την μεταβλητότητα των αναμενόμενων αποδόσεων του προγράμματος αυτού.
H δεύτερη προσέγγιση εξετάζει την επίδραση που έχει το επενδυτικό πρόγραμμα είτε: Α. στην επιχείρηση που σχεδιάζει να το πραγματοποιήσει είτε Β. στους μετόχους της. Στην Α. περίπτωση αξιολογείται κάθε πρόγραμμα με βάση την επίδραση την οποία θα έχει στο συνολικό κίνδυνο και στη συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου της επιχείρησης. Ο κίνδυνος αυτός ονομάζεται εταιρικός κίνδυνος (corporate or within-firm risk) και μετράται από την επίδραση που θα έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα στην αβεβαιότητα των μελλοντικών κερδών της επιχείρησης όταν αυτό προστεθεί στα άλλα επενδυτικά προγράμματα της επιχείρησης (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων που κατέχουν οι μέτοχοι της επιχείρησης). Στην Β. περίπτωση, εξετάζεται η επίδραση που θα έχει το επενδυτικό πρόγραμμα στον κίνδυνο των διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων που κατέχουν οι μέτοχοι της επιχείρησης. Ο κίνδυνος αυτός ονομάζεται αγοραίος κίνδυνος ή κίνδυνος αγοράς του επενδυτικού προγράμματος (market or beta risk) και μετράται από την επίδραση που θα έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα στον συντελεστή βήτα (beta coefficient: μετρά την ευαισθησία που έχει η απόδοση της μετοχής μιας επιχείρησης σε μεταβολές της απόδοσης του δείκτη της αγοράς) της επιχείρησης όταν προστεθεί στα άλλα επενδυτικά προγράμματα της επιχείρησης.
O μεμονωμένος κίνδυνος του κάθε προγράμματος είναι ευκολότερο να υπολογιστεί σε σχέση με τον εταιρικό ή τον αγοραίο και επιπλέον και οι τρεις μορφές έχουν τις περισσότερες φορές υψηλή συσχέτιση. Για αυτό το λόγο, τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις η παραδοσιακή προσέγγιση.
Με βάση την παραδοσιακή προσέγγιση, οι πιο διαδεδομένες μορφές ενσωμάτωσης του κινδύνου στον προϋπολογισμό επενδύσεων κεφαλαίου είναι οι:
1 Ισοδυναμία με τη βεβαιότητα (certainty equivalent approach)
2 Προσαρμογή του προεξοφλητικού επιτοκίου (risk-adjusted discount rate)
3 Ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis)
4 Ανάλυση σεναρίου (scenario analysis or bop analysis)
5 Προσομοίωση (Monte Carlo Simulation)
6 Δένδρα αποφάσεων (decision tree or tree diagram or probability tree)

IMG_8484

Στο 8ο Θεματικό Εργαστήριο έγινε εισαγωγή στην ανάλυση της διαχείρισης κινδύνου, στις κατηγορίες κινδύνων καθώς και στα εργαλεία αξιολόγησης και πρόληψης κινδύνων. Την εισήγηση του θέματος είχε ο κ. Γκούρλας Θωμάς, Οικονομολόγος.
Οι επιχειρηματίες Μέλη του Δικτύου καθώς και οι συμμετέχοντες του προγράμματος, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να αναπτύξουν εποικοδομητικό διάλογο για:
• Τους στόχους τον ορισμό, την ταξινόμηση και τα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων.
• Την σημασία της διαχείρισης κινδύνων.
• Τον τρόπο προσέγγισης του κινδύνου.
• Τις σύγχρονες τεχνικές αντιστάθμισης (HEDGING – futures, forwards, options, ανταλλαγές & δικαιώματα συναλλάγματος, swaps)
• Τη σημαντικότητα διαχείρισης κινδύνου σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.
• Την αντιστάθμιση του κινδύνου με παράγωγα και τις κατηγορίες τους.
• Τις κατηγορίες κινδύνου με βάσει την σύγχρονη προσέγγιση.
• Την ενσωμάτωση του κινδύνου στον προϋπολογισμό επενδύσεων κεφαλαίου και
• Τα εργαλεία αξιολόγησης επενδυτικών έργων.

Η ενημερωτική προσπάθεια του Δικτύου Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων Δόμησης Εφαρμογής & Εξοπλισμού Καρδίτσας, με την ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων – Μελών του, καθώς και των συμμετεχόντων του προγράμματος (πτυχιούχοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Γεωπόνοι, Δασοπόνοι, Οικονομολόγοι, κλπ), θα συνεχιστεί με την υλοποίηση του 9ου Θεματικού Εργαστηρίου με θέμα: «Εργασιακά Θέματα – Το Εργασιακό σήμερα (Επιχείρηση – Εργαζόμενος)», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015.

SHARE