23 θέσεις εργασίας με οχτάμηνα στο Δήμο Καλαμπάκας -κατηγορία προσωπικού (ΔΕ ή...

23 θέσεις εργασίας με οχτάμηνα στο Δήμο Καλαμπάκας -κατηγορία προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ)

23 θέσεις εργασίας με οχτάμηνα στο Δήμο Καλαμπάκας -κατηγορία προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ)

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμπάκας, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή.
Αναλυτικότερα η κατανομή των θέσεων ανά υπηρεσία και αριθμό ατόμων έχει ως εξής:
ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (6)
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (7)
ΔΕ Οδηγοί Οχημάτων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (3)
ΔΕ Οδηγοί Οχημάτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (1)
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (εναερίτες ειδικότητας ΣΤ) (1)
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (ειδικότητας Α”) (1)
ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων (έργου -ομάδας Ε” τάξης Γ” -φορτωτής) (1)
ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων (έργου -ομάδας Ζ” τάξης Γ” -ισοπεδωτής) (2 )
ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων (έργου -ομάδας Β” τάξης Δ” -εκσκαφέας-φορτωτής) (1)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Καλαμπάκας, Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 422 00, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Παππά Σοφίας
(τηλ. επικοινωνίας: 24323 50253).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλαμπάκας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

post all exelixis

SHARE