Πέντε θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πέντε θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πέντε θέσεις για μηχανικούς  με συμβάσεις έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 5 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: «Χαρακτηρισμός Μικροφυσαλίδων με Ελαστική Επίστρωση (contrast agents) για Εφαρμογές Ιατρικής Απεικόνισης και Μεταφοράς Φαρμάκων μέσω Υπερήχων με Χρήση Θεωρητικής & Υπολογιστικής Ανάλυσης της Στατικής & Δυναμικής τους Απόκρισης «Characterization of Contrast Agents for Medical Imaging and Drug Delivery with Ultrasound via Theoretical & Numerical Analysis of Static & Dynamic Response, ωςεξής:

Δύο θέσεις τεχνικού ή άλλου υποστηρικτικού προσωπικού για την υποστήριξη Συνεδρίου, Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με γνώσεις Πληροφορικής.

Μία θέση τεχνικού ή άλλου υποστηρικτικού προσωπικού για την υποστήριξη Συνεδρίου με Εμπειρία σε Διαχείριση Υπολογιστικών Συστημάτων και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Θέματα Υπολογιστικής Μηχανικής.

Μία θέση τεχνικού ή άλλου υποστηρικτικού προσωπικού για την υποστήριξη Συνεδρίου με 10/ετή Εμπειρία σε Διαχείριση & Ανάπτυξη Λογισμικού Υπολογιστικών Συστημάτων & Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Θέματα Υπολογιστικής Μηχανικής.

Μία θέση τεχνικού ή άλλου υποστηρικτικού προσωπικού για την υποστήριξη Συνεδρίου με Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Εξειδίκευση στην Ηλεκτρονική.

Καταληκτική ημερομηνία: 11-6-2015.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα τηλέφωνα 24210.06420 και 24210.06419.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας για μηχανικούς πατήστε εδώ.