Ξεκινούν εργασίες αποκατάστασης δρόμων του Δήμου Καρδίτσας

Ξεκινούν εργασίες αποκατάστασης δρόμων του Δήμου Καρδίτσας

Υπογράφηκε από το Δήμαρχο κ. Φωτ. Αλεξάκο η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας” προϋπολογισμού 700.000 €

Ξεκινούν εργασίες αποκατάστασης δρόμων του Δήμου Καρδίτσας

Παρεμβάσεις σε δημοτικούς δρόμους  με σκοπό την ανακατασκευή τους, καθώς και την πλήρη κατασκευή οδοποιϊας περιλαμβάνει το έργο “Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας”, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν άμεσα.

Ο Δήμαρχος κ. Φωτ. Αλεξάκος, παρουσία και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Απ. Καπράνα υπέγραψε την Τετάρτη τη σύμβαση του έργου, προϋπολογισμού 700.000 €, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Έργων και περιλαμβάνει τα εξής:

 α. Για τους δημοτικούς δρόμους που έχουν ασφαλτοτάπητα και έχει φθαρεί προβλέπεται να γίνουν τα εξής:

-Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.

-Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους

-Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα

-Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,

 β. Για τους δημοτικούς δρόμους που είναι κατασκευασμένοι με κρασπεδορείθρα και 3Α προβλέπεται να γίνουν τα εξής:

-Αναμόχλευση, διάστρωση και συμπύκνωση υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή.

– Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά

-Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα

-Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας

 γ. Για τους δημοτικούς δρόμους για τους οποίους δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση στο οδόστρωμα προβλέπεται να γίνουν τα εξής:

– Εκσκαφή χαλαρών εδαφών με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

– Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση θραυστών

επίλεκτων υλικών λατομείου , σε τρεις στρώσεις 15 εκατ. η κάθε μία.

– Κατασκευή επιχώματος οδού.

-Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα διατομής πλάτους 0,15 μ. και ύψους 0,25-0,30 μ.

-Κατασκευή δύο στρώσεων βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. η κάθε μία από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου

– Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα .

– Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,  συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, με χρήση κοινής ασφάλτου.

-Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων ύδρευσης.

δ. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 12 μήνες.