Συνεδριάζει την Πέμπτη 11-06-2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 11-06-2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 11-06-2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Την Πέμπτη  11-6-2015 και ώρα 7.00′ μ.μ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας. Αναλυτικά η Ανακοίνωση – Πρόσκληση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 11-6-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00′ μ.μ, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2015 (συνεδριάσεις 2η – 11η) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κλ. Γιαννέλος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 37,5 MW και συνοδών έργων, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 Α.Ε.Ε” που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση “Καπροβούνι – Κεφαλόβρυση” Δ.Ε Ιτάμου και Καλλιφωνίου (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 37,5 MW και συνοδών έργων, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Α.Ε.Ε” που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση “Κούλια – Κορυφή – Προφήτης Ηλίας” Δ.Ε Καλλιφωνίου (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη δύο νηπιαγωγών στα πλαίσια του προγράμματος “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ με αντικείμενο το τέλος περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης για χωροθέτηση ενημερωτικών πινακίδων (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση βυθιζόμενων ή ανακλινόμενων μπαρών στις εισόδους των πεζοδρόμων της πόλης της Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθμ. 637/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού κοιμητηρίου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ρύθμιση οφειλών του Δήμου Καρδίτσας προς τον Σύνδεσμο “Υδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ρύθμιση οφειλών της λυθείσας αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Εργαστήρια Τέχνης Δήμου Καρδίτσας” προς την Εφορία και το ΙΚΑ (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014 (εισ.: αντιδήμαρχος Απ. Καπράνας)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της συντονιστικής επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου (εισ.: αντιδήμαρχος Ελ. Αντωνίου)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΕΡΜΟ” (εισ.: Β. Ελευθερίου)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ,ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ»,και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισ.: Β. Ελευθερίου)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ Μακρυχωρίου και Τ.Κ Μυρίνης του Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη αστικής κινητικότητας για έργα χαμηλού κόστους στην Καρδίτσα” (εισ.: Λ. Παρθένη)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικύρωση της έγκρισης επί αιτημάτων της ΕΛΑΟ για διεξαγωγή αγώνων στο πεδίο προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών Μυρίνης (εισ.: Γ. Γιαννουλάκη)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταχώρηση τιμολογίου παρελθούσας οικονομικής χρήσης στο λογιστικό σύστημα του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση μίσθωσης των υπ’αριθμ. Κ3 – Κ4 δημοτικών καταστημάτων των λαΙκών πολυκατοικιών στρατώνων λόγω θανάτου του μισθωτή (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Δημ. Καναβού για διαγραφή προσυξήσεων των οφειλών του (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παλαιάς οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ Καροπλεσίου (Ευ. Μανώλη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παλαιών οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών άρδευσης της Δ.Κ Καρδιτσομαγούλας (Αγ. Ζαχαρή κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π (Χρ. Καλπίας κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους 2% και 0,5% (Χρ. Ρίζος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους 0,5% (Χρ. Καρακώστας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά άδειασμα σκάφης (Χαρ. Μερλέμης)(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά πρόστιμο από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Τετάρτης (Ευ. Αδάμου)(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κλήση λόγω εξόφλησής της (Κων. Παπαλόπουλος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (Λ. Κρομμύδας κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν. 4178/2013 (Κων. Τάκας κλπ) (εισ.: Περσ. Ράγκου)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης των προμηθειών ηλεκτρολογικού υλικού και ελαστικών έτους 2015 (σκέλος διαγωνισμών) και ορισμός επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης των διαγωνισμών (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2015 (σκέλος αναθέσεων) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής εισφοράς σε γη αντί της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα (Λ. & Π. Ράγκου) (εισ.: Καικ. Βελεσιώτου)

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος στους κληρονόμους της Ευφρ. Σταμούλη – Σπυρομήλιου, υπαλλήλου στη ζωή του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Αθ. Κουκούλης)

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Δημ. Καραμπινά για τοποθέτηση ελαστικών αντανακλαστικών κώνων επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου έναντι parking (εισ.: Στ. Δημητρίου)

44. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Αλ. Τσιώκος) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)