Δήμος Καρδίτσας: Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καλλιφωνίου Δήμου Καρδίτσας

Δήμος Καρδίτσας: Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καλλιφωνίου Δήμου Καρδίτσας

Δήμος Καρδίτσας: Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καλλιφωνίου Δήμου Καρδίτσας

Ο Δήμος Καρδίτσας διακηρύττει ότι, την 16ην του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας, (Σαρανταπόρου 140, 2ος όροφος),θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καλλιφωνίου Δήμου Καρδίτσας».

Για να διαβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε εδώ,