9ο Θεματικό Εργαστήριο: «Εργασιακά Θέματα / Το Εργασιακό σήμερα (Επιχείρηση – Εργαζόμενος)»

9ο Θεματικό Εργαστήριο: «Εργασιακά Θέματα / Το Εργασιακό σήμερα (Επιχείρηση – Εργαζόμενος)»

9ο Θεματικό Εργαστήριο: «Εργασιακά Θέματα / Το Εργασιακό σήμερα (Επιχείρηση – Εργαζόμενος)»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 02 Ιουνίου η υλοποίηση του 9ου Θεματικού Εργαστηρίου με θέμα: “Εργασιακά Θέματα – Το Εργασιακό σήμερα (Επιχείρηση – Εργαζόμενος)”, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης και μόνιμης εγκατάστασης – κατοικίας στην περιοχή παρέμβασης», από το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων Δόμησης Εφαρμογής & Εξοπλισμού Ν. Καρδίτσας, Εταίρος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΔΟΧΗ».

Από 01-03-2013 κάθε εργοδότης (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου ή ορισμένου χρόνου) υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα έντυπα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «ΕΡΓΑΝΗ» (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Οι όροι και προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής περιγράφονται στην ΥΑ 28153/126/28.08.2013 (ΦΕΚ 2163/Β΄/30.08.2013)

Η ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται στην διεύθυνση: https://eservices.yeka.gr/ Σχετικός σύνδεσμος διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η είσοδος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πραγματοποιείται με καταχώρηση του ονόματος και κωδικού χρήστη που χρησιμοποιεί η επιχείρηση στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ

Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης.

Αποτελεί ενοποίηση του Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και του Ε4 Συμπληρωματικός πρόσληψης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την ίδια μέρα της πρόσληψης και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

Νέοι εργοδότες οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα έντυπα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ

Ε4: Πίνακας Απασχολούμενου Προσωπικού.

 • Αρχικός: Πρώτη ηλεκτρονική υποβολή.
 • Ετήσιος: Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μια φορά το χρόνο και κατά το διάστημα 01 έως 21 Οκτωβρίου έκαστου έτους.
 • Συμπληρωματικός πίνακας προσωπικού: Υποβάλλεται σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.
 • Τροποποιητικός αποδοχών: Υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την τροποποίηση των αποδοχών.

Ε8: Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης.

Υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα το σύνολο των νομίμων υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα και έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο υπερωριών.

Ε9: Σύμβαση Μερικής και Εκ Περιτροπής Εργασίας.

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός 8 ημερών από την έναρξη της σύμβασης και συνυποβάλλονται υποχρεωτικά αφού σαρωθούν τα έγγραφα

α) ατομικών συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή

β) η απόφαση του εργοδότη για μονομερή επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας στο προσωπικό εφόσον έχουν τεθεί πρώτα σε αυτά οι απαιτούμενες υπογραφές.

Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Υποβάλλεται εντός 8 ημερών και συνυποβάλλεται ως συνημμένο το σώμα της Επιχειρησιακής Συλλογική Σύμβασης Εργασίας και τυχόν παραρτήματα, αφού έχουν τεθεί όλες οι υπογραφές των αντισυμβαλλομένων μερών.

Ε11: Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας.

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός του μηνός Ιανουαρίου και περιλαμβάνει στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρηθεί στο Ειδικό Βιβλίο Αδειών.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΕΣΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με την αρίθμ. 27397/122/19-08-2013 Υ.Α., Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει:

Η Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού επιβάλλει πρόστιμο κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω:

Για υπαλλήλους άνω των 25 ετών 10.549,44€ ( 586,08*18 μήνες)
Για υπαλλήλους κάτω των 25 ετών   9.197,10 € (510,95*18 μήνες)
Για εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών 10.550,54€ (26,18*403 ημερομίσθια)
Για εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών   9.200,49€ (22,83*403 ημερομίσθια)

Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται εκτός από το χρηματικό πρόστιμο, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης.

Επιθεωρητής που διαπιστώνει παραβάσεις όπως:

α) Μη επίδειξη Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών

β) Μη επίδειξη Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολουμένου Προσωπικού Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων

γ) Μη επίδειξη Εντύπων Όρων Ατομικών Συμβάσεων Εργασίας Προσωπικού

δ) Μη επίδειξη Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Αποδοχών Προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο

Επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε επιμέρους παράβαση ως κατωτέρω:

Για επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων 1-10 300€
Για επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων 11-50 1.000€
Για επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων 51-150 2.000€
Για επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων 151-250 3.000€
Για επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων 251 και άνω 5.000€

Στο 9ο Θεματικό Εργαστήριο έγινε παρουσίαση της υφιστάμενης εργασιακής νομοθεσίας καθώς και ενημέρωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων & συμμετεχόντων του προγράμματος για το «ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ». Την εισήγηση του θέματος είχαν οι: κ. Γατσαποστόλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Δ/ντης Περιφερειακής Δ/νσης Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων Κεντρική Ελλάδας & Προϊστάμενος Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καρδίτσας και η κ. Μαλέτσικα Θεοδώρα, Επιθεωρήτρια Εργασίας Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καρδίτσας.

Θεματικό Εργαστήριο (2)

Οι επιχειρηματίες Μέλη του Δικτύου καθώς και οι συμμετέχοντες του προγράμματος, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να αναπτύξουν εποικοδομητικό διάλογο για:

 • Το υφιστάμενο εργασιακό Νομοθετικό πλαίσιο.
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
 • Τα έντυπα του πληροφοριακού συστήματος.
 • Την διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα
 • Τις αμοιβές προσωπικού και κλιμάκια αμοιβών.
 • Τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας – δέσμευση – μετενέργεια.
 • Τις άδεις των εργαζομένων και την υπερωριακή απασχόληση.
 • Την διαδικασία καταγγελίας σύμβασης και τις τρέχουσες αποζημιώσεις

Η ενημερωτική προσπάθεια του Δικτύου Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων Δόμησης Εφαρμογής & Εξοπλισμού Καρδίτσας, με την ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων – Μελών του, καθώς και των συμμετεχόντων του προγράμματος (πτυχιούχοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Γεωπόνοι, Δασοπόνοι, Οικονομολόγοι, κλπ), θα συνεχιστεί με την υλοποίηση του 10ου Θεματικού Εργαστηρίου με θέμα: «Σύγχρονες Τάσεις στον Κατασκευαστικό Κλάδο / Ενέργεια, καινοτομία & νέα προϊόντα», που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015.

SHARE