Συστάσεις για την καλλιέργεια βαμβακιού

Συστάσεις για την καλλιέργεια βαμβακιού

Συστάσεις για την καλλιέργεια βαμβακιού

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και ΚτηνιατρικήςτηςΠεριφερειακήςΕνότηταςΛάρισας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Λάρισας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1. Στόχοι
1.1Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγώνγιατην αποτελεσματική φυτοπροστασίασεπραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2Η έγκαιρη ενημέρωση που αφοράτη χρονική περίοδοτηςεμφάνισηςτων πρώτων χτενιώνκαιτην οργάνωσηαποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητικήπερίοδο.
1.3Η τακτική παρακολούθησηκάθεβαμβακοχώραφουκαι σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζονται οισυγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο,όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

2. Διαπιστώσεις
Αυτή την εποχή τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο σχηματισμού των πρώτων χτενιών.Από τις επιτόπιες επισκέψεις γεωπόνων της υπηρεσίας μαςδιαπιστώνεται ότι οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν το δεύτερο 15ήμερο Μαΐου,δεν βοήθησαν την ανάπτυξη των βαμβακόφυτων με αποτέλεσμα την οψίμιση της παραγωγής περίπου κατά μία βδομάδα σε σχέση με τα δεδομένα προηγούμενων ετών στην Π.Ε. Λάρισας.
Επίσης,μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί ανησυχητικοί πληθυσμοί άλλων εχθρών (αφίδες, θρίπας,λύγκος, ακάρεακ.α.).

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Η Υπηρεσία μας συστήνει στους βαμβακοπαραγωγούς να εφαρμόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση (ποσότητα νερού και αριθμόςαρδεύσεων)και να εφαρμόζουν καλλιεργητικά μέτρα που αποσκοπούν στην πρωίμιση της παραγωγής.
Επισημαίνεται στουςβαμβακοκαλλιεργητές, ότι στα αρχικά στάδια, οι εντομολογικές προσβολές και ιδιαίτερα αυτές από το πράσινο σκουλήκι είναι συνήθως τοπικές και περιορισμένης έκτασης, γεγονός που σημαίνει, ότι ακόμη και στο ίδιο βαμβακοχώραφο, το ποσοστό προσβολής από το έντομο μπορεί να διαφέρει σημαντικά από σημείο σε σημείο.Γι’ αυτό το λόγο, η ανάγκη για χημική επέμβαση πρέπει να εκτιμάται προσεκτικά σε επίπεδο κάθε χωραφιού, καθώς στην παρούσα χρονική περίοδο εγκαθίστανται τα ωφέλιμα έντομα στις βαμβακοκαλλιέργειες, που η εξόντωσή τους είναι δυνατόν να οδηγήσει σε δευτερογενείς εξάρσεις τετράνυχου, αφίδων ή άλλων εντομολογικών εχθρών.
Συστήνεται στους παραγωγούςαπό τοεπόμενο διάστημανα βρίσκονται σεαυξημένη ετοιμότητακαι ναεπιθεωρούν τακτικά τις βαμβακοφυτείες τουςπροκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόνεντομολογικέςπροσβολές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.
ΛΥΓΚΟΣ:Επειδή στις πρωιμότερες βαμβακοφυτείες έχει ξεκινήσει ο σχηματισμός των πρώτων χτενιών, η υπηρεσία μας συνιστά στους παραγωγούς να ελέγχουν τις καλλιέργειές τους σε εβδομαδιαία βάση για τυχόν προσβολές από λύγκο που προσβάλει τα νεαρά χτένια, τα οποία φέρουν μικρά μαύρα στίγματα, συρρικνώνονται, καφετιάζουν και τελικά πέφτουν, ενώτα μεγάλα προσβεβλημένα χτένια δίνουν λουλούδια που δύσκολα γονιμοποιούνται. Επίσης, ο λύγκος τρέφεται και καταστρέφει τους ακραίους οφθαλμούς των βαμβακοφύτων, δημιουργώντας θαμνώδη φυτά και ευνοώντας τη βλαστική ανάπτυξη που οδηγείσε οψίμιση και μείωση της παραγωγής.Ο έλεγχος συνιστάται να είναι πιο συχνός στα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με καλλιέργειες μηδικήςκαθώςη πιθανότητα μετανάστευσης του λύγκου από τη συγκομιζόμενη μηδική προς το βαμβάκι είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες καλλιέργειες.Το κατώτερο όριο επέμβασηςγια τον λύγκοείναι τα5άτομα ανά100φυτά κ.μ.ο.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ:Η Υπηρεσία μας ενημερώνει τους παραγωγούς που έχουν τοποθετήσει φερομονικές παγίδες στα χωράφια τους για την παρακολούθηση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού,ότι οι συλλήψεις ενήλικων(πεταλούδων)στις φερομονικές παγίδες δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή χημικής επέμβασης.Οι φερομονικές παγίδες βοηθούν στον προσδιορισμότης ακριβούς περιόδου αλλαγής των γενεώντου πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού και σε συνδυασμό με τον επιτόπιο έλεγχο συμβάλλουν στον προσδιορισμό της χρονικής στιγμήςγια επέμβαση.Σε καμία περίπτωσηοι φερομονικές παγίδεςδεν αποτελούνμέσοεκτίμησηςτουύψουςτηςπροσβολής,αλλά είναισημαντικόεργαλείο εκτίμησης του κινδύνου.Η σοβαρότητα της προσβολής είναι συνάρτηση:1)του αριθμού και της ηλικίας των ζωντανών προνυμφών(σκουληκιών)πουδιαπιστώνονταιαπό τιςεπιτόπιες επισκέψεις στους αγρούς και2)του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας.Ουσιαστικό κριτήριο για την απόφαση λήψης ή όχι μέτρων αντιμετώπισης είναιμόνοτα αποτελέσματα των επιτόπιων δειγματοληψιών στα όργανα των φυτών (χτένια, άνθη, καρύδια).
Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι η δράση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, στοβλαστικόστάδιο πουβρίσκονταιαυτή τη χρονική περίοδοοι βαμβακοκαλλιέργειεςμπορεί να αναχαιτιστεί από την δραστηριότητα των ωφέλιμων εντόμων που έχουν εγκατασταθεί και που είναι χρήσιμαστις επόμενες και πιο καταστρεπτικέςγενεές.Γι’ αυτό, παρακαλούνταιοι παραγωγοί να μην προβαίνουν σε χημική επέμβαση«προληπτικά», αφούτα ωφέλιμα έντομαπου παρατηρούνται από τους επιτόπιους ελέγχους είναι «σύμμαχοι» μας στην καταπολέμηση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού. Εφόσον απαιτηθεί χημική καταπολέμησητότε αυτή πρέπει να διενεργείται με εντομοκτόνα εκλεκτικής δράσης (π.χ.Bacillusthuringiensis,Diflubenzuron,Spinosad,Emamectinbenzoate,Chlorantraniliprole) που είναι φιλικότερα προς τα ωφέλιμα έντομα.
Επίσης, οι συνάδελφοι Γεωπόνοι (Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων, Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.α.) που πιθανόνεντοπίσουν σημαντική προσβολή ή ανησυχητικό αριθμό συλληφθέντων ατόμων σε φερομονικές παγίδες,παρακαλούνταινα επικοινωνήσουν άμεσαμε την υπηρεσίαμας, έτσι ώστε σε συνεργασία μαζί τους, ναεκδοθείπροειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή(τηλ.2413 511119- Δ. Σταυρίδης και2413 511209- Αθ. Λιακατάς).

4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Η Υπηρεσία μας ενημερώνειότι οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι, για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτώνκαθώς και για λοιπούς χειρισμούς, τα οποία συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσηςτων παρασκευαστών οίκων, για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής καθώς και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχημικά να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα.Σύμφωνα με τα άρθρα 9§3 και 10§3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ8Α) όποιοςχρησιμοποιείμη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

 

SHARE