Βουλή: Τροποποιημένη ρύθμιση για τους περιστασιακά απασχολούμενους

Βουλή: Τροποποιημένη ρύθμιση για τους περιστασιακά απασχολούμενους

Βουλή: Τροποποιημένη ρύθμιση για τους περιστασιακά απασχολούμενους

Και ενώ διανύουμε την περίοδο των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2014, η κυβέρνηση κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση για τους περιστασιακά απασχολούμενους έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες που δημιουργήθηκαν με το νέο φορολογικό καθεστώς. Άξιο απορίας φαίνεται μια κυβέρνηση να νομοθετεί στα μέσα του έτους 2015, για τα εισοδήματα του 2014!!!!
Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 35 ως εξής:
«35. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το φορολογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων της παρ.1 του άρθρου 15. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διατάξεις εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους οι οποίοι διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα για το εισόδημα που απέκτησαν μετά την διακοπή της. »

Αποκατάσταση φορολογικών αδικιών
Σύμφωνα με την νέα τροποποιημένη ρύθμιση -που ισχύει για τις δηλώσεις του 2014- οι φορολογούμενοι με εισόδημα έως 6.000 ευρώ (και τεκμαρτό εισόδημα έως 9.500 ευρώ) οι οποίοι δεν έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος ή δεν ασκούν αγροτική δραστηριότητα θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών για τα εισοδήματά τους. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται εισοδήματα που προέρχονται από κεφάλαιο ή υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που τα εισοδήματα ξεπερνούν το ποσό των 6.000 οι φορολογούμενοι αυτής της κατηγορίας θα φορολογούνται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου, θα εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους, εφόσον το εισόδημα τους είναι εντός των συγκεκριμένων ορίων.

SHARE