Ως εισόδημα από μισθωτή εργασία θα φορολογηθεί η πρόωρη σύνταξη

Ως εισόδημα από μισθωτή εργασία θα φορολογηθεί η πρόωρη σύνταξη

Ως εισόδημα από μισθωτή εργασία θα φορολογηθεί η πρόωρη σύνταξη

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που έκανε δεκτή γνωμοδότηση του ΝΣΚ η χορηγούμενη στους δικαιούχους αγρότες αποζημίωση, για την πρόωρη παύση της γεωργικής τους δραστηριότητας από το πρόγραμμα Πρόωρη Συνταξιοδότηση πρέπει ως εισόδημα να υπαχθεί στην κατηγορία εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται φορολογικά.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ως άνω γνωμοδότησης, η καταβαλλόμενη αποζημίωση στους εντασσόμενους στο κοινοτικό καθεστώς της ενθάρρυνσης της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας αγρότες, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό της αυτόν ως αποζημίωσης, φέρει, ως παροχή, τα εννοιολογικά στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του εισοδήματος (σταθερή πηγή, περιοδικότητα παροχής – που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μηνιαία) και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται φορολογικά. Η παροχή αυτή που προβλέπεται από τον κανονισμό (1096/88) και τον ν.2040/92 ικανοποιεί τον ίδιο σκοπό που ικανοποιεί και η σύνταξη και που δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση εισοδήματος στους απόμαχους της εργασίας λόγω της επέλευσης του γήρατος.

Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου ΚΦΕ που ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και επόμενα, γίνεται γνωστό ότι η αποζημίωση αυτή για την πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας, εντάσσεται στην κατηγορία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις δεδομένου ότι οι διατάξεις του ν.2040/92 εξακολουθούν να ισχύουν και κατά συνέπεια και το σκεπτικό της γνωμοδότησης ΝΣΚ 491/1996.