Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας σχετικά με το κάψιμο...

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας σχετικά με το κάψιμο της καλαμιάς

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας, με αφορμή την πρακτική ορισμένων παραγωγών να προβαίνουν στο κάψιμο της καλαμιάς μετά τον θερισμό των σιτηρών, προκειμένου να προετοιμάσουν τα χωράφια τους για την επόμενη καλλιέργεια, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Το κάψιμο της καλαμιάς πρέπει να αποφεύγεται γιατί η σωστή διαχείρισή της:

  1. Εμπλουτίζει το έδαφος με οργανική ουσία.
  2. Προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση και ιδιαίτερα τα επικλινή και
  3. Προστατεύει το περιβάλλον γιατί με την καύση απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αέρια του θερμοκηπίου.

Έτσι, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να επιλέγεται και να ακολουθείται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές, σε σχέση με τη διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών:

  1. Άμεση ενσωμάτωσή τους στο έδαφος.
  2. Βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση των υπολειμμάτων στο έδαφος .
  3. Κοπή και κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη και
  4. Διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωσή της στο έδαφος την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Κάθε παραγωγός που υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας (δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε.), αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τους οποίους δεν συνιστάται το κάψιμο της καλαμιάς.

Η μη συμμόρφωση των παραγωγών στα παραπάνω μέτρα, επισύρει ποινή μείωσης των επιδοτήσεων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον κατόπιν άδειας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας και τη σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μπορεί να γίνει καύση της καλαμιάς.

Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις, επειδή υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών, πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά τα παρακάτω απαραίτητα μέτρα:

Να ζητείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας και Πυροσβεστική Υπηρεσία).
Να ενημερώνεται, πριν την καύση της καλαμιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πριν την έναρξη της καύσης, να λαμβάνονται μέτρα ελέγχου της, όπως π.χ. δημιουργία αυλακιών για πυρασφάλεια.

Στο χώρο καύσης της καλαμιάς, να υπάρχουν διαθέσιμα τουλάχιστον 200 λίτρα νερού, φτυάρια και τουλάχιστον δύο άτομα εποπτείας του χώρου και
Συνιστάται το κάψιμο να γίνεται αντίθετα από τη φορά του ανέμου και όπου είναι δυνατόν να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.