Πρόσληψη με σύμβαση 2 νηπιαγωγών στην Καρδίτσα

Πρόσληψη με σύμβαση 2 νηπιαγωγών στην Καρδίτσα

Πρόσληψη με σύμβαση 2 νηπιαγωγών στην Καρδίτσα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με πρόσληψη δύο νηπιαγωγών στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», ενέκρινε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΠΕ Νηπιαγωγών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και ειδικότερα των δομών «ΚΔΑΠ Γαρδικίου» και «ΚΔΑΠ Γιολδάση» σε αντικατάσταση δύο Νηπιαγωγών που παραιτήθηκαν.

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική Διάρκεια Απασχόλησης
Νηπιαγωγός
(ΠΕ) 2 Πτυχίο η δίπλωμα Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής, παιδαγωγικού Νηπιαγωγών. Από υπογραφή της σύμβασης
έως 31-8-2015 και με δυνατότητα παράτασης εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα με το ίδιο καθεστώς χρηματοδότησης

Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-8- 2015, ημερομηνία λήξης του προγράμματος με δυνατότητα παράτασης εφ” όσον αυτό συνεχιστεί.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

εχελιχισ τεστ

 

SHARE