22 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμπάκας (Εκπαιδευτικό Επίπεδο ΔΕ-ΥΕ)

22 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμπάκας (Εκπαιδευτικό Επίπεδο ΔΕ-ΥΕ)

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή Καλαμπάκας.

Αναλυτικότερα η κατανομή των θέσεων ανά υπηρεσία και αριθμό ατόμων έχει ως εξής:
ΥΕ – Εργάτες καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) (6)
ΥΕ – Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (10)
ΔΕ – Οδηγοί Οχημάτων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (5)
ΔΕ – Οδηγοί Οχημάτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (1)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους
4. Φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής ή ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης για την ειδικότητα στην οποία απαιτείται
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Καλαμπάκας στη διεύθυνση Ευθ. Βλαχάβα 1 και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 27-6-2015 και λήγει στις 3-7-2015.
Τηλ. Επικοινωνίας για πληροφορίες: 24323 50253

εχελιχισ τεστ

 

 

SHARE